Общи правила и условия

Общи правила и условия

Общи условия с информация за клиентите

1) Обхват на приложение

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") на

(наричан по-долу "HK.ST") се прилага за всички договори за доставка на стоки, сключени от потребител или предприемач (наричан по-долу "Клиент") с HK.ST по отношение на стоките, представени от HK.ST в неговия онлайн магазин. С настоящото се възразява срещу включването на собствени общи условия на Клиента, освен ако не е договорено друго.

1.2 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за доставка на ваучери, освен ако не е договорено друго.

1.3 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна.

1.4 Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или самостоятелна професионална дейност.

2а) Други дружества

Лица, различни от HK.ST, управляват магазини, предоставят услуги или продават стоки на този уебсайт. Също така предоставяме връзки към сайтове, управлявани от свързани дружества и някои други фирми. Ние не носим отговорност за проучването или оценката на тези предложения или сайтове и не правим никакви изявления относно предложенията на тези компании или лица или съдържанието на техните уебсайтове. HK.ST не поема никаква отговорност за действията, продуктите и съдържанието на всички тези или трети страни. Ще бъдете уведомени, ако трета страна участва във вашата транзакция, и ние може да споделим вашата информация относно тази транзакция с тази трета страна.

2б) HK.ST Роля

HK.ST позволява на доставчици от трети страни

www.hk.st/store-listing

да публикуват и продават своите продукти на уебсайта. Това ще бъде видно на съответната страница с подробности за продукта. Въпреки че HK.ST улеснява транзакциите на пазара на HK.ST, HK.ST не е нито купувач, нито продавач на тези продукти на трети страни. HK.ST предлага на купувачите и продавачите възможността да преговарят и да осъществяват сделки. По този начин договорът, който възниква при сключването на продажбата на тези артикули на трети страни, е единствено между купувача и продавача. HK.ST не е страна по договора и следователно не поема никаква отговорност за този договор. HK.ST също така не е агент на Продавача. Продавачът е отговорен за продажбата на продуктите, за евентуални оплаквания от страна на купувача и за всички други въпроси, произтичащи от договора между купувача и продавача.

2в) Сключване на договор

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на HK.ST, не представляват обвързващи оферти от страна на HK.ST, а служат за подаване на обвързваща оферта от страна на клиента.

2.2 Клиентът може да подаде офертата чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на HK.ST. По този начин, след като постави избраните стоки във виртуалната кошница и премине през електронния процес на поръчване, клиентът подава правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в кошницата, като натиска бутона, който завършва процеса на поръчване.

2.3 HK.ST може да приеме офертата на Клиента в рамките на пет дни,
- чрез изпращане на клиента на писмено потвърждение на поръчката или на потвърждение на поръчката в текстова форма (по факс или електронна поща), като получаването на потвърждението на поръчката от клиента е решаващо, или
- чрез доставяне на поръчаните стоки на клиента, като в този случай решаващо е получаването на стоките от клиента, или
- чрез искане на плащане от страна на клиента, след като той е направил поръчката.
Ако съществуват няколко от горепосочените алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от горепосочените алтернативи настъпи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден след изпращането на офертата. Ако HK.ST не приеме офертата на клиента в рамките на горепосочения срок, това се счита за отказ на офертата, вследствие на което клиентът вече не е обвързан от своето волеизявление.

2.4 Ако клиентът избере начин на плащане, предлаган от PAYPAL, плащането ще бъде обработено от доставчика на платежни услуги PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу "PAYPAL"), при спазване на Условията за ползване на PAYPAL, достъпни на https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PAYPAL - при спазване на Условията за плащания без акаунт в PAYPAL, достъпни на https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентът плати чрез метод на плащане, предлаган от PAYPAL, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, HK.ST вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.5 Ако е избран методът за плащане "AMAZON Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (наричан по-долу "AMAZON"), при спазване на Споразумението за ползване на AMAZON Payments Europe, което може да бъде видяно на https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Ако клиентът избере "AMAZON Payments" като метод на плащане по време на процеса на онлайн поръчка, той също така издава платежно нареждане към AMAZON, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка. В този случай HK.ST вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът задейства процеса на плащане, като щракне върху бутона, който приключва процеса на поръчка.

2.6 Когато офертата е направена чрез онлайн формуляра за поръчка на HK.ST, текстът на договора ще бъде съхранен от HK.ST след сключването на договора и ще бъде предаден на Клиента в текстова форма (напр. електронна поща, факс или писмо), след като Клиентът изпрати своята поръчка. HK.ST няма да предоставя достъп до текста на договора извън този случай. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на HK.ST, преди да изпрати поръчката си, данните за поръчката се архивират на уебсайта на HK.ST и клиентът може да получи безплатен достъп до тях чрез своя защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответните данни за вход.

2.7 Преди да направи задължителна поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на HK.ST, Клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждането, като прочете внимателно информацията, която се показва на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни по време на процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.8 Обработката на поръчките и контактите с тях обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че предоставеният от него адрес на електронна поща за обработване на поръчките е правилен, за да може електронните съобщения, изпратени от HK.ST, да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато се използват SPAM филтри, клиентът трябва да се увери, че всички електронни съобщения, изпратени от HK.ST или от трети страни, на които HK.ST е възложило обработката на поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Право на оттегляне

3.1 Потребителите по принцип имат право на оттегляне.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в инструкциите на HK.ST за отказ.

4) Цени и условия на плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на HK.ST, посочените цени са общи цени, които включват законоустановения данък върху добавената стойност. Всички допълнителни разходи за доставка и транспорт ще бъдат посочени отделно в описанието на съответния продукт.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз, в отделни случаи могат да възникнат допълнителни разходи, за които HK.ST не носи отговорност и които се поемат от Клиента. Те включват например разходи за превод на парични средства от кредитни институции (напр. такси за превод, такси за обмяна на валута) или вносни мита или данъци (напр. мита). Такива разходи могат да бъдат направени и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не се извършва в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от държава извън Европейския съюз.

4.3 Възможността(ите) за плащане ще бъде(ат) съобщена(и) на клиента в онлайн магазина на HK.ST.

4.4 Ако е договорено авансово плащане по банков път, плащането е дължимо незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата на плащане.

4.5 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "PAYPAL", плащането се обработва чрез PAYPAL, като за тази цел PAYPAL може да използва и услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги. Ако HK.ST предлага и методи на плащане чрез PAYPAL, за които извършва авансови плащания на Клиента (напр. покупка по сметка или плащане на вноски), то прехвърля вземането си за плащане на PAYPAL или на доставчика на платежни услуги, поръчан от PAYPAL и изрично посочен на Клиента. Преди да приеме декларацията за прехвърляне на вземането на HK.ST, PAYPAL или доставчикът на платежни услуги, упълномощен от PAYPAL, извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни на клиента. HK.ST си запазва правото да откаже на клиента избрания метод на плащане в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако избраният начин на плащане е одобрен, клиентът трябва да плати сумата по фактурата в рамките на договорения срок за плащане или на договорените интервали за плащане. В този случай той може да извърши плащане само на PAYPAL или на доставчик на платежни услуги, упълномощен от PAYPAL, с погасителен ефект. Въпреки това HK.ST остава отговорно за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори в случай на прехвърляне на вземането.

4.6 Ако е избран методът за плащане "SOFORT", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да плати сумата по фактурата чрез "SOFORT", клиентът трябва да има сметка за онлайн банкиране, която е активирана за участие в "SOFORT", да се идентифицира по съответния начин по време на процеса на плащане и да потвърди платежното нареждане към "SOFORT". След това платежната операция се извършва незабавно от "SOFORT" и банковата сметка на клиента се дебитира. По-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" е на разположение на клиента в интернет на адрес https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "mollie", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия (наричан по-долу "mollie"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез mollie, ще бъдат съобщени на Клиента в онлайн магазина на HK.ST. За обработката на плащанията mollie може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които Клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "mollie" е достъпна в интернет на адрес https://www.mollie.com/de/.

4.8 Ако е избран метод за плащане RATEPAY, предлаган от HK.ST (напр. фактура RATEPAY, предплащане RATEPAY, директен дебит RATEPAY, разсрочено плащане RATEPAY), плащането ще бъде обработено чрез RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Берлин (наричана по-долу "RATEPAY"), на която HK.ST прехвърля вземането си срещу Клиента. Клиентът ще бъде информиран на уебсайта на HK.ST кои методи за плащане на RATEPAY предлага HK.ST в подробности. Клиентът може да извършва плащания към RATEPAY само с погасителен ефект по отношение на дълга. Въпреки това HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиента (напр. за стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия). Във всички останали отношения се прилагат Общите условия за плащане на RATEPAY, които са достъпни тук: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "VR Payment", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Франкфурт на Майн, Германия (наричан по-долу "VR Payment"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез VR Payment, се съобщават на клиента в онлайн магазина на HK.ST. За обработката на плащанията VR Payment може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "VR Payment" е достъпна в интернет на адрес https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "ADYEN", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Амстердам, Нидерландия (наричан по-долу "ADYEN"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез ADYEN, са съобщени на клиента в онлайн магазина на HK.ST. За обработката на плащанията ADYEN може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "ADYEN" е достъпна в интернет на адрес https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "UNZER", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Хайделберг, Германия (наричан по-долу "UNZER"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез UNZER, са съобщени на клиента в онлайн магазина на HK.ST. За обработката на плащанията UNZER може да използва услугите на трети страни - доставчици на платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "UNZER" е достъпна в интернет на адрес https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "STRIPE", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "STRIPE"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез STRIPE, ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на HK.ST. STRIPE може да използва други платежни услуги за обработка на плащанията, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за STRIPE е достъпна в интернет на адрес https://STRIPE.com/de.

4.13 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез BillSAFE, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата без приспадане на PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (наричана по-долу "PAYPAL") като оператор на платежната услуга BillSAFE. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на PAYPAL. Ако на клиента бъде разрешено да използва платежния метод "покупка по сметка" след проверка на кредитоспособността, плащането ще бъде обработено в сътрудничество с PAYPAL, на която доставчикът прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към PAYPAL с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез BillSAFE, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. В останалата част в това отношение се прилагат Общите условия на BillSAFE, които клиентът може да извика и трябва да потвърди като част от процеса на поръчване. HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.14 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез PAYONE, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена на PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Германия, в срок от 14 (четиринадесет) дни след получаване на фактурата, без да се прави приспадане. Покупка по сметка е възможна само за клиенти, които са навършили 18 години. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна оценка от страна на PAYONE GmbH. Ако на клиента бъде разрешено да закупи по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с PAYONE GmbH, на която HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане към PAYONE GmbH само с погасителен ефект по отношение на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез PAYONE, HK.ST остава отговорно за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Във всички останали отношения се прилагат Общите условия на PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST си запазва правото да предлага платежния метод "покупка по сметка" само от и до определен обем на поръчката и да откаже този платежен метод, ако обемът на поръчката спадне под или надвиши определения обем на поръчката. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.15 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез MASTERPAYMENT, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена без приспадане на net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Мюнхен ("net-m privatbank 1891 AG") незабавно след получаване на фактурата. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Ако на клиента бъде разрешено да използва метода на плащане покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с net-m privatbank 1891 AG, на която HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към net-m privatbank 1891 AG с ефект на погасяване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез MASTERPAYMENT, HK.ST остава отговорно за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Допълнително условие за използване на метода за плащане "покупка по сметка" чрез MASTERPAYMENT е Клиентът да е навършил 18 години. HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира Клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.16 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез PAYMORROW, покупната цена трябва да бъде платена на InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, без приспадане в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна оценка от страна на PAYMORROW GmbH. Ако на клиента бъде разрешено да използва платежния метод покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с PAYMORROW GmbH, на което HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към PAYMORROW GmbH с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез PAYMORROW, HK.ST остава отговорно за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Освен това в това отношение се прилагат общите условия на PAYMORROW, които клиентът може да извика и трябва да потвърди като част от процеса на поръчка. HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.17 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез RAKUTEN Checkout, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена в срок от 10 (десет) дни от датата на фактурата без приспадане на RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), на когото HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да плати на RAKUTEN Deutschland GmbH само с погасяващ задължението ефект. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на RAKUTEN Deutschland GmbH. Дори ако методът на плащане покупка по сметка е избран чрез RAKUTEN Checkout, HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. Освен това в това отношение се прилагат общите условия на RAKUTEN Deutschland GmbH, до които клиентът има достъп в рамките на процеса на поръчка. HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.18 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез Santander, покупната цена е дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена е платима в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на фактурата без приспадане на Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Покупка с фактура е възможна само за клиенти, които действат като потребители и са навършили 18 години. Методът на плащане покупка по сметка изисква успешна кредитна проверка от страна на Santander Consumer Bank AG. Ако използването на покупката по сметка не е възможно поради недостатъчна кредитоспособност или по други причини, на клиента ще бъде предложен алтернативен начин на плащане. Клиентът е свободен да сключи договора, като използва предложения алтернативен начин на плащане, или да отмени процеса на поръчка. Ако на клиента бъде разрешено да използва метода за плащане покупка по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането ще бъде обработено в сътрудничество със Santander Consumer Bank AG, на която HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към Santander Consumer Bank AG Santander с погасяващ дълг ефект. Ако клиентът не изпълни задължението си за плащане или не го изпълни изцяло в рамките на срока за плащане, той изпада в забава без допълнително напомняне. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети вредите, причинени от неизпълнението. Щетите, причинени от неизпълнението, могат да включват по-специално разходи за напомняния и разходи за подходящи правни действия (напр. адвокатски хонорари). Santander Consumer Bank AG си запазва правото да начислява такса в размер на 1,20 EUR за всяко напомняне. Клиентът има право да докаже, че не е претърпял вреди или че не е претърпял вреди в този размер. Вземанията срещу клиента, произтичащи от покупката по сметка, могат да бъдат прехвърлени на трети лица по всяко време, по-специално на агенции за събиране на вземания с цел събиране на просрочени суми.
Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез Santander, HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиентите, напр. за стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, оплакванията, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.
HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.19 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка чрез SECUPAY, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена трябва да бъде платена без приспадане на SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на фактурата. Методът на плащане "покупка по сметка" изисква успешна кредитна проверка от страна на SECUPAY S.A. Ако на клиента бъде разрешено да закупи по сметка след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество със SECUPAY S.A., на което HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай клиентът може да извърши плащане само към SECUPAY S.A. с ефект на опрощаване на дълга. Дори ако е избран методът на плащане покупка по сметка чрез SECUPAY, HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия. HK.ST си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.20 Ако е избран методът на плащане с директен дебит в SEPA, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаването на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на HK.ST, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от HK.ST до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.21 Ако е избран методът за плащане SEPA директен дебит, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на HK.ST, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от HK.ST до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. HK.ST си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността при избор на метод за плащане чрез директен дебит SEPA и да откаже този метод на плащане, ако проверката на кредитоспособността е отрицателна.

4.22 Ако е избран методът на плащане чрез директен дебит, плащането се обработва от PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Франкфурт на Майн, Германия, която HK.ST упълномощава да събира вземанията от нейно име. PAYONE GmbH събира сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителното уведомяване. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Дори ако е избран метод за плащане чрез директен дебит чрез PAYONE GmbH, Доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.23 Ако са избрани методите за плащане "директен дебит чрез ipayment" или "кредитна карта чрез ipayment", обработката на плащането се извършва чрез системата за плащане ipayment на 1&1 Internet AG, която препраща искането за плащане на клиента към съответния доставчик на плащане. При обработката на плащанията се прилагат Общите условия на съответния доставчик на плащания, с които Клиентът може да се запознае и трябва да приеме в рамките на процеса на електронно плащане. Методите на плащане "директен дебит чрез ipayment" или "кредитна карта чрез ipayment" зависят от това дали съответният доставчик на плащания приема искането за плащане на клиента.

4.24 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане чрез директен дебит изисква успешна кредитна проверка от страна на MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Ако на клиента е разрешен директен дебит (дебитно известие) след проверка на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество с net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Мюнхен ("net-m privatbank 1891 AG"), на която HK.ST прехвърля вземането си за плащане. В този случай net-m privatbank 1891 AG се упълномощава неотменимо да събере сумата по фактурата от посочената сметка на клиента. В случай на цесия плащането може да бъде извършено само в полза на net-m privatbank 1891 AG с погасителен ефект по отношение на дълга. Банковото инкасо се извършва, когато поръчаните стоки напуснат склада на HK.ST. Дори ако е избран метод за плащане чрез директен дебит чрез MASTERPAYMENT, HK.ST остава отговорно за общите запитвания на клиентите, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.25 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (наричан по-долу "Novalnet"). В този случай плащането се извършва чрез директен дебит от банковата сметка на клиента, при условие че клиентът предварително е предоставил на HK.ST SEPA мандат. Дебитирането на покупната цена от банковата сметка на клиента се извършва един банков работен ден след изпълнението на поръчката от Novalnet по идентификационния номер на кредитора: DE53ZZ00000004253. Срокът за предварително уведомление (пренотификация) се намалява на един ден. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.26 Ако е избран методът на плащане SEPA директен дебит, плащането се обработва чрез доставчика на технически услуги PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Мюнхен, в сътрудничество с Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg или Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди крайния срок за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на HK.ST, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от HK.ST до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако клиентът действа като потребител, срокът за предварително уведомяване се намалява на пет дни за първоначалните директни дебити и на два дни за последващите директни дебити. Ако клиентът действа като предприемач, срокът за предварителна информация се намалява на един ден както за първоначалните, така и за последващите директни дебити. Срокът за предварителна информация започва да тече от следващия ден и приключва за потребителите в случай на първоначални директни дебити на петия ден, в случай на последващи директни дебити - на втория ден, а за предприемачите - в деня след предварителната информация. Ако последният ден от срока се пада в събота, неделя или официален празник, признат от държавата по седалището на клиента, на мястото на този ден се поставя следващият работен ден. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

4.27 Ако е избран начинът на плащане "Директен дебит чрез RATEPAY", плащането ще бъде обработено от RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (наричана по-долу "RATEPAY"). Клиентът издава на RATEPAY мандат за директен дебит в рамките на SEPA и инструктира своята банка да изпълни всички дължими директни дебити. Клиентът трябва да се увери, че по разплащателната му сметка има достатъчно средства. Ако разплащателната сметка няма необходимото покритие, кредитната институция, която държи сметката, не е задължена да изпълни директния дебит. RATEPAY си запазва правото да извършва проверка на кредитоспособността. Ако на клиента е разрешено да плати чрез директен дебит, плащането ще бъде обработено от RATEPAY, на която HK.ST прехвърля вземането си за плащане. Клиентът може да извърши плащане към RATEPAY само с погасителен ефект по отношение на дълга. Въпреки това HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиента (напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия). Във всички останали отношения се прилагат Общите условия за плащане на RATEPAY, които са достъпни тук: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Ако е избран методът за плащане чрез директен дебит, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане чрез директен дебит изисква успешна кредитна проверка от страна на SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Ако на клиента бъде разрешено да използва директен дебит след проверката на кредитоспособността, плащането се обработва в сътрудничество със SECUPAY AG, на която доставчикът прехвърля вземането си за плащане. В този случай SECUPAY AG се упълномощава с обратна сила да събере сумата по фактурата от посочената от клиента сметка. В случай на прехвърляне на вземането, плащането може да бъде извършено само към SECUPAY AG с погасяващ задължението ефект. Директният дебит се извършва незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран метод за плащане чрез директен дебит чрез SECUPAY AG, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.29 Ако е избран методът за плащане с директен дебит чрез STRIPE, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "STRIPE"). В този случай STRIPE ще събере сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на пълномощно за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварително уведомяване от името на HK.ST. Предварително уведомяване е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако носи отговорност за това. HK.ST си запазва правото да извърши проверка на кредитоспособността при избор на метод за плащане чрез директен дебит SEPA и да откаже този метод на плащане, ако проверката на кредитоспособността е отрицателна.

4.30 Ако е избран методът за плащане Директен дебит чрез UNZER, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Хайделберг (наричан по-нататък "UNZER"), на когото HK.ST прехвърля своето вземане за плащане. Преди да приеме декларацията за прехвърляне на вземането на HK.ST, UNZER извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни за клиента. HK.ST си запазва правото да откаже на клиента метода на плащане директен дебит чрез UNZER в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако методът на плащане чрез директен дебит през UNZER е разрешен от UNZER, UNZER събира сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомление. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.
Методът на плащане с директен дебит чрез UNZER е изключен,
- ако стойността на поръчката е под сумата от 10,00 евро,
- ако адресът на доставка, посочен от клиента, не съвпада с адреса на фактурата, по-специално ако като адрес на доставка е посочена пакетираща станция или пощенска кутия, или
- ако клиентът все още не е навършил 18 години.
HK.ST си запазва също така правото да предлага метода на плащане чрез директен дебит чрез UNZER само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако определеният обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай HK.ST ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащането в онлайн магазина.

4.31 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество с PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Германия, която HK.ST упълномощава да събира вземания от нейно име. PAYONE GmbH събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка на кредитната му карта. Кредитната карта се дебитира незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. HK.ST остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори ако е избран метод на плащане с кредитна карта чрез PAYONE GmbH.

4.32 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Методът на плащане с кредитна карта се обработва в сътрудничество със SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), на която Доставчикът прехвърля вземането си за плащане. SECUPAY AG събира сумата по фактурата от посочената от клиента сметка на кредитната му карта. В случай на цесия плащането може да бъде извършено само към SECUPAY AG с погасяващ задължението ефект. Кредитната карта се дебитира незабавно след изпращането на поръчката на клиента в онлайн магазина. Дори ако е избран начин на плащане с кредитна карта чрез SECUPAY AG, доставчикът остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, жалбите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия.

4.33 Ако е избран методът на плащане с кредитна карта чрез STRIPE, сумата по фактурата е дължима незабавно след сключването на договора. Плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-нататък "STRIPE"). STRIPE си запазва правото да извърши кредитна проверка и да откаже този начин на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.

4.34 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "Klarna", плащането ще бъде обработено чрез Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричана по-долу "Klarna").

5a) Условия за доставка и изпращане

5.1 Ако HK.ST предложи да изпрати стоките, доставката ще бъде извършена в рамките на зоната за доставка, посочена от HK.ST, до адреса за доставка, посочен от Клиента, освен ако не е договорено друго. Адресът на доставка, посочен при обработката на поръчката от HK.ST, е определящ при обработката на сделката. В отклонение от това, ако е избран методът на плащане PAYPAL, адресът на доставка, депозиран от клиента в PAYPAL в момента на плащането, е определящ.

5.2 Ако доставката на стоките се провали по причини, за които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от HK.ST в резултат на това. Това не се прилага по отношение на разходите за обратна доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ. В случай на ефективно упражняване на правото на оттегляне от страна на клиента, за разходите за връщане се прилага разпоредбата, предвидена в инструкциите за оттегляне на HK.ST.

5.3 Ако клиентът действа като предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента веднага след като HK.ST предаде стоките на спедитора, превозвача или друго лице или институция, определени да извършат превоза. Ако клиентът действа като потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки по принцип преминава върху клиента или лицето, упълномощено да получи стоките, едва когато стоките бъдат предадени на клиента. Независимо от горното, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента, дори и в случай на потребители, веднага след като HK.ST предаде стоките на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, ако клиентът възложи на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, да извършат превоза и HK.ST не е посочило предварително това лице или институция на клиента.

5.4 HK.ST си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или некоректна самостоятелна доставка. Това се прилага само в случай, че HK.ST не носи отговорност за недоставянето и HK.ST с дължимата грижа е сключило конкретна покриваща сделка с доставчика. HK.ST полага всички разумни усилия, за да се снабди със стоките. В случай на липса или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде информиран незабавно и възнаграждението ще бъде възстановено без забавяне.

5.5 Самостоятелното събиране не е възможно по логистични причини.

5.6 Ваучерите се предоставят на клиента, както следва:
- чрез изтегляне
- по електронна поща
- по пощата

5б) Мита

Ако поръчате продукти за доставка извън ЕС, може да се наложи да платите вносни мита и данъци, които ще бъдат начислени, след като пакетът достигне определената дестинация. Всички допълнителни такси за митническо оформяне трябва да бъдат поети от вас; ние нямаме контрол върху тези такси. Митническите разпоредби се различават значително в отделните държави, затова за повече информация трябва да се обърнете към местните митнически власти. Освен това, моля, имайте предвид, че когато направите поръчка, вие се считате за вносител и трябва да спазвате всички закони и разпоредби на страната, в която получавате продуктите. Защитата на личните ви данни е важна за нас и бихме искали да уведомим нашите международни клиенти, че трансграничните пратки подлежат на отваряне и проверка от митническите органи.

6) Запазване на правото на собственост

Ако HK.ST извърши авансово плащане, той запазва правото си на собственост върху доставените стоки до пълното изплащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Освен ако в следващите разпоредби не е предвидено друго, се прилагат разпоредбите за законовата отговорност за дефекти. Това не се отнася за договорите за доставка на стоки:

7.2 Ако клиентът действа като предприемач,
- HK.ST може да избира вида на последващото изпълнение;
- в случай на нови стоки давностният срок за дефекти е една година от доставката на стоките;
- в случай на употребявани стоки правата и претенциите за дефекти се изключват;
- давностният срок не се възобновява, ако се извърши заместваща доставка в рамките на отговорността за дефекти.

7.3 Гореспоменатите ограничения на отговорността и съкращаване на сроковете не се прилагат за
- до искове за обезщетение и възстановяване на разходите на клиента,
- в случай че HK.ST е укрил дефекта с измама,
- за стоки, които са били използвани в съответствие с обичайната им употреба за дадена сграда и са причинили нейната дефектност,
- за всяко съществуващо задължение на HK.ST да предоставя актуализации за цифрови продукти, в случай на договори за доставка на стоки с цифрови елементи.

7.4 Освен това за предприемачите законовите давностни срокове за всяко законово право на регресен иск, което може да съществува, остават незасегнати.

7.5 Ако клиентът действа като потребител, той трябва да се оплаче от доставени стоки с очевидни транспортни повреди на доставчика и да информира HK.ST за това. Ако клиентът не направи това, то няма да има ефект върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.

8) Изкупуване на промоционални ваучери

8.1 Ваучерите, които се издават безплатно от HK.ST като част от промоции с определен срок на валидност и които не могат да бъдат закупени от Клиента (наричани по-долу "промоционални ваучери"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на HK.ST и само през посочения период.

8.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоцията с ваучери, ако от съдържанието на промоционалния ваучер произтича съответното ограничение.

8.3 Промоционалните ваучери могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

8.4 Само един промоционален ваучер може да бъде използван за една поръчка.

8.5 Стойността на стоките трябва да е най-малко равна на сумата на промоционалния ваучер. Остатъкът от кредита няма да бъде възстановен от HK.ST.

8.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от HK.ST.

8.7 Кредитното салдо на промоционален ваучер не се изплаща в брой, нито се олихвява.

8.8 Промоционалният ваучер няма да бъде възстановен, ако клиентът върне стоките, заплатени изцяло или частично с промоционалния ваучер, в рамките на законовото си право на отказ.

8.9 Промоционалният ваучер може да се прехвърля. HK.ST може да извърши плащане с погасителен ефект към съответния притежател, който е реализирал промоционалния ваучер в онлайн магазина на HK.ST. Това не се прилага, ако HK.ST знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

9) Изкупуване на ваучери за подарък

9.1 Ваучерите за подарък, които могат да бъдат закупени чрез онлайн магазина на HK.ST (наричани по-долу "Ваучери за подарък"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на HK.ST, освен ако не е посочено друго във Ваучера за подарък.

9.2 Ваучерите за подарък и остатъчните салда по тях могат да бъдат използвани до края на третата година след годината на закупуване на ваучера за подарък. Остатъчните салда ще бъдат преведени на клиента до датата на изтичане на срока на валидност.

9.3 Ваучерите за подарък могат да бъдат използвани само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

9.4 Само един ваучер за подарък може да бъде използван за една поръчка.

9.5 Ваучерите за подарък могат да се използват само за закупуване на Стоки и не могат да се използват за закупуване на допълнителни ваучери за подарък.

9.6 Ако стойността на ваучера за подарък не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите методи за плащане, предлагани от HK.ST.

9.7 Балансът на ваучера за подарък не се изплаща в брой и не носи лихва.

9.8 Ваучерът за подарък може да се прехвърля. HK.ST може да извърши плащане с погасителен ефект към съответния притежател, който осребрява Ваучера за подарък в онлайн магазина на HK.ST. Това не се прилага, ако HK.ST знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

10.) Уведомление и процедура за докладване на нарушение на HK.ST

Ако смятате, че правото ви на интелектуална собственост е било нарушено, подайте жалбата си до

ABUSE@ hk.st

подайте жалбата си. Можете да ни уведомите за всякакъв вид претенции за интелектуална собственост, включително претенции по закона за авторското право, закона за търговските марки, закона за дизайна и закона за патентите.

При получаване на жалбата можем да предприемем определени действия, включително премахване на информация или елементи и, когато е уместно, прекратяване на нарушителите при повторни нарушения. Всички тези действия са без признаване на отговорност и без да се засягат каквито и да било права, средства за защита или защита, които са изрично запазени. По-специално си запазваме правото да препратим жалбата към страните, обвинени в нарушение. Вие се съгласявате да обезщетите HK.ST за всякакви искове на трети страни, предявени срещу HK.ST, произтичащи от или във връзка с подаването на жалба.

Бележка относно обявите на трети страни: Моля, имайте предвид, че вписванията на трети страни се съхраняват/хостват само на HK.ST и се публикуват единствено по преценка на субектите на третата страна. С продавачите - трети страни може да се свържете чрез страницата "Информация за продавача", която е достъпна от продуктовата обява на всеки продавач - трета страна.

11) Приложимо право

Всички правни отношения между страните се уреждат от законите на Конфедерация Швейцария, с изключение на законите за международната продажба на движими вещи. В случай на потребители този избор на право се прилага само до степента, в която предоставената защита не е оттеглена от императивните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

12) Алтернативно разрешаване на спорове

Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или услуги, в които участва потребител.

HK.ST не е задължена и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

13) Информация за автентичността на отзивите на клиентите

Преди да бъдат публикувани, отзивите не се проверяват за автентичност. Поради това те могат да идват и от потребители, които в действителност не са закупили/използвали оценяваните продукти.

 

Магазин HomeKing
Лого
Сравняване на артикули
  • Общо (0)
Сравни
0
Силует на нинджа преди 9 часа

Джо Доу в Лондон, Англия, закупи

Джо Доу в Лондон?

Джо Доу в Лондон, Англия, закупи

Джо Доу в Лондон?

Джо Доу в Лондон, Англия, закупи

Джо Доу в Лондон?

Джо Доу в Лондон, Англия, закупи

Количка за пазаруване