Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van

(hierna "HK.ST" genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die door een consument of ondernemer (hierna "Klant" genoemd) met HK.ST worden gesloten met betrekking tot de goederen die door HK.ST in zijn online shop worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2a) Andere ondernemingen

Andere personen dan HK.ST exploiteren winkels, verlenen diensten of verkopen koopwaar op deze website. Wij bieden ook links aan naar sites die worden beheerd door gelieerde ondernemingen en bepaalde andere bedrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van deze aanbiedingen of sites en we doen geen uitspraken over de aanbiedingen van deze bedrijven of personen of de inhoud op hun websites. HK.ST aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van al deze of enige derde partijen. U wordt op de hoogte gesteld als een derde partij betrokken is bij uw transactie en wij kunnen uw informatie met betrekking tot die transactie met die derde partij delen.

2b) HK.ST Rol

HK.ST staat derden-verkopers toe

www.hk.st/store-listing

hun producten op de website vermelden en verkopen. Dit zal duidelijk worden op de respectieve productdetailpagina. Hoewel HK.ST transacties op de HK.ST-marktplaats faciliteert, is HK.ST noch de koper noch de verkoper van deze artikelen van derden. HK.ST biedt kopers en verkopers de mogelijkheid te onderhandelen over transacties en deze te voltooien. Het contract dat tot stand komt wanneer de verkoop van deze artikelen van derden wordt gesloten, is dus uitsluitend tussen de koper en de verkoper. HK.ST is geen partij bij de overeenkomst en aanvaardt dus geen verantwoordelijkheid voor die overeenkomst. HK.ST is ook niet de agent van de Verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop van de producten, eventuele klachten van de koper en alle andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst tussen koper en verkoper.

2c) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de on-line shop van HK.ST vormen geen bindend aanbod van HK.ST, maar dienen voor de indiening van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online shop van HK.ST is geïntegreerd. Daarbij dient de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de in het winkelmandje opgenomen goederen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 HK.ST kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de afnemer het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien HK.ST het aanbod van de afnemer niet binnen de bovenvermelde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de afnemer niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien de klant kiest voor een door PAYPAL aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PAYPAL" genoemd), met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PAYPAL, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PAYPAL-account heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PAYPAL-account, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PAYPAL aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart HK.ST het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "AMAZON Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "AMAZON"), onder voorbehoud van de Gebruikersovereenkomst AMAZON Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Indien de klant "AMAZON Payments" als betalingsmethode selecteert tijdens het online bestelproces, geeft hij ook een betalingsopdracht aan AMAZON door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart HK.ST het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een offerte wordt gedaan via het online bestelformulier van HK.ST, wordt de tekst van de overeenkomst door HK.ST bewaard nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) aan de klant overgemaakt nadat deze zijn bestelling heeft verzonden. De HK.ST zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de on-line shop van HK.ST alvorens zijn bestelling te versturen, worden de gegevens van de bestelling gearchiveerd op de website van HK.ST en kunnen zij door de klant kosteloos worden geraadpleegd via zijn gebruikersaccount die met een paswoord is beveiligd, mits het verstrekken van de relevante logingegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van HK.ST, kan de afnemer mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 De verwerking van de bestelling en de contacten verlopen meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet zich ervan vergewissen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestellingen correct is, zodat de door HK.ST verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle e-mails die door de HK.ST of door derden die door de HK.ST belast zijn met de verwerking van de bestelling, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van HK.ST over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van HK.ST, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor HK.ST niet verantwoordelijk is en die ten laste zijn van de afnemer. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Indien een via de betalingsdienst "PAYPAL" aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling via PAYPAL afgewikkeld, waarbij PAYPAL voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders. Indien de HK.ST ook betalingswijzen via PAYPAL aanbiedt waarvoor hij vooruitbetalingen aan de afnemer verricht (bv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PAYPAL of aan de betalingsdienstaanbieder die door PAYPAL is aangesteld en specifiek aan de afnemer is genoemd. Alvorens de overdrachtsverklaring van HK.ST te aanvaarden, voert PAYPAL of de door PAYPAL aangestelde betalingsdienstaanbieder aan de hand van de doorgegeven klantgegevens een kredietwaardigheidscontrole uit. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de gekozen betalingsmethode aan de klant te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betalingsmethode wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingsintervallen betalen. In dit geval kan hij alleen aan PAYPAL of aan de door PAYPAL aangestelde betalingsdienstaanbieder met schuldkwijtscheldend effect betalen. De HK.ST blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online-bankrekening hebben die voor deelname aan "SOFORT" geactiveerd is, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betalingsmethode is beschikbaar voor de klant op het Internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een betalingsmethode aangeboden via de betalingsdienst "mollie" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betalingsmethoden die via mollie worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de afnemer afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet op https://www.mollie.com/de/.

4.8 Wanneer een door de HK.ST aangeboden RATEPAY betalingsmethode geselecteerd wordt (bv. RATEPAY factuur, RATEPAY vooruitbetaling, RATEPAY domiciliëring, RATEPAY betaling in termijnen), zal de betaling afgehandeld worden via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"), aan wie de HK.ST haar schuldvordering op de klant overdraagt. De klant zal op de website van HK.ST in detail geïnformeerd worden over de RATEPAY betalingswijzen die HK.ST aanbiedt. De klant kan enkel betalingen aan RATEPAY uitvoeren met schuldkwijtscheldend effect. De HK.ST blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of kredietnota's). Voor het overige zijn de algemene betalingsvoorwaarden van RATEPAY van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Indien een betalingsmethode wordt gekozen die wordt aangeboden via de betalingsdienst "VR Payment", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De individuele betalingsmethoden die via VR Payment worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan VR Payment gebruik maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "VR Payment" is beschikbaar op het internet op https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10. Indien een betalingsmethode aangeboden via de betalingsdienst "ADYEN" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (hierna: "ADYEN"). De individuele betalingsmethoden die via ADYEN worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan ADYEN gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "ADYEN" is beschikbaar op het internet op https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Indien een betalingsmethode aangeboden via de betalingsdienst "UNZER" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna: "UNZER"). De individuele betalingswijzen die via UNZER worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan UNZER gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Verdere informatie over "UNZER" is beschikbaar op het internet op https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12. Indien een betalingsmethode aangeboden via de betalingsdienst "STRIPE" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "STRIPE"). De individuele betalingswijzen die via STRIPE aangeboden worden, zullen aan de klant meegedeeld worden in de online shop van HK.ST. STRIPE kan voor de verwerking van betalingen gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over STRIPE is beschikbaar op het internet op https://STRIPE.com/de.

4.13 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via BillSAFE wordt gekozen, is de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (hierna "PAYPAL") als exploitant van de BillSAFE-betaaldienst. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door PAYPAL. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betaalmethode aankoop op rekening, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYPAL, waaraan de leverancier zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen met schuldkwijtscheldend effect aan PAYPAL betalen. Ook wanneer de betaalwijze aankoop op rekening via BillSAFE wordt gekozen, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige zijn in dit verband de Algemene Voorwaarden van BillSAFE van toepassing, die de klant kan oproepen en in het kader van het bestelproces moet bevestigen. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.14 Bij keuze van de betaalwijze aankoop op rekening via PAYONE wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland. Aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voor de betaalwijze Koop op rekening is een succesvolle kredietbeoordeling door PAYONE GmbH vereist. Als de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag kopen, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met PAYONE GmbH, aan wie de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval mag de klant de betaling aan PAYONE GmbH alleen met schuldkwijtschelding uitvoeren. Ook wanneer voor de betaalwijze aankoop op rekening via PAYONE wordt gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) van toepassing. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode kopen op rekening pas vanaf en tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren indien het ordervolume onder of boven het aangegeven ordervolume komt. In dat geval zal de HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.15 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dit geval dient de aankoopprijs zonder aftrek te worden betaald aan net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") onmiddellijk na ontvangst van de factuur. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant toestemming krijgt om de betalingsmethode aankoop op rekening te gebruiken nadat de kredietwaardigheid werd gecontroleerd, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, waaraan de HK.ST haar betalingsvordering zal overdragen. In dit geval kan de klant enkel aan net-m privatbank 1891 AG betalen met schuldkwijtschelding. Zelfs indien de betalingswijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT werd gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of kredietnota's. Een verdere voorwaarde voor het gebruik van de betalingsmethode aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is dat de klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.16 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via PAYMORROW wordt gekozen, dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg. De betaalmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYMORROW GmbH. Indien de afnemer na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betaalmethode aankoop op rekening, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met PAYMORROW GmbH, waaraan de HK.ST haar betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant de betaling aan PAYMORROW GmbH alleen met schuldkwijtscheldend effect uitvoeren. Ook wanneer voor de betaalwijze aankoop op rekening via PAYMORROW wordt gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien zijn in dit verband de algemene voorwaarden van PAYMORROW van toepassing, die de klant kan opvragen en in het kader van het bestelproces moet bevestigen. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode kopen op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betalingsmethode te weigeren indien het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.17 Indien voor de betaalwijze koop op rekening via RAKUTEN Checkout wordt gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan aan RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), aan wie de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant RAKUTEN Deutschland GmbH alleen met schuldkwijtschelding betalen. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door RAKUTEN Deutschland GmbH. Zelfs als de betalingsmethode aankoop op rekening via RAKUTEN Checkout wordt geselecteerd, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien zijn in dit verband de algemene voorwaarden van RAKUTEN Deutschland GmbH van toepassing, die de klant in het kader van het bestelproces kan raadplegen. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betalingsmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.18. Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via Santander wordt gekozen, is de koopprijs na levering en facturering van de goederen opeisbaar. In dit geval dient de koopprijs binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Een aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die als consument handelen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Santander Consumer Bank AG. Indien het gebruik van koop op rekening wegens onvoldoende kredietwaardigheid of om andere redenen niet mogelijk is, wordt de klant een alternatieve betalingsmogelijkheid aangeboden. Het staat de klant vrij om de overeenkomst te sluiten met gebruikmaking van de aangeboden alternatieve betalingsmogelijkheid of om het bestelproces te annuleren. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid gebruik mag maken van de betalingsmethode aankoop op rekening, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met Santander Consumer Bank AG, waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen aan Santander Consumer Bank AG Santander betalen met schuldkwijtschelding. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt binnen de betalingstermijn, is hij zonder verdere aanmaning in gebreke. In dat geval is de klant verplicht de door het verzuim veroorzaakte schade te vergoeden. De door het verzuim veroorzaakte schade kan met name bestaan uit kosten voor aanmaningen en kosten voor passende juridische stappen (bijv. honoraria van advocaten). Santander Consumer Bank AG behoudt zich het recht voor om voor elke aanmaning een bedrag van EUR 1,20 in rekening te brengen. De klant heeft het recht om te bewijzen dat er geen schade of niet dit schadebedrag is ontstaan. De uit de koop op rekening voortvloeiende vorderingen op de klant kunnen te allen tijde aan derden worden overgedragen, in het bijzonder aan incassobureaus met het oog op de invordering van achterstallige bedragen.
Zelfs indien de betalingsmethode aankoop op rekening via Santander is gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.
HK.ST behoudt zich het recht voor de betalingsmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.19 Indien gekozen wordt voor de betaalwijze aankoop op rekening via SECUPAY, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen geleverd en gefactureerd zijn. In dat geval moet de aankoopprijs zonder aftrek betaald worden aan SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxemburg (www.SECUPAY.ag) binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY S.A. Indien de klant toestemming krijgt om op rekening te kopen nadat de kredietwaardigheid gecontroleerd werd, wordt de betaling afgehandeld in samenwerking met SECUPAY S.A., waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen aan SECUPAY S.A. betalen met schuldkwijtscheldend effect. Zelfs wanneer de betalingswijze aankoop op rekening via SECUPAY gekozen wordt, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of kredietnota's. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de HK.ST de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.20 Indien voor de SEPA-incassobetalingsmethode wordt gekozen, is het factuurbedrag betaalbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de HK.ST aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt uitgevoerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.21 Indien voor de SEPA-incassobetalingsmethode wordt gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande kennisgeving. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de HK.ST aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt uitgevoerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling worden aangerekend als gevolg van de terugboeking indien hij daarvoor verantwoordelijk is. HK.ST behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren wanneer de SEPA-incassobetalingsmethode wordt geselecteerd en deze betalingsmethode te weigeren indien de kredietwaardigheidscontrole negatief is.

4.22 Indien voor de betalingsmethode domiciliëring wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, dat de HK.ST machtigt om de vorderingen in zijn naam te innen. PAYONE GmbH int het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. Ook als via PAYONE GmbH voor de automatische incasso wordt gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.23 Indien voor de betaalmethoden "automatische incasso via ipayment" of "creditcard via ipayment" wordt gekozen, vindt de verwerking van de betaling plaats via het ipayment-betaalsysteem van 1&1 Internet AG, dat het betalingsverzoek van de klant doorstuurt naar de desbetreffende betaalprovider. De Algemene Voorwaarden van de betreffende betalingsprovider, waarvan de klant kennis kan nemen en die hij in het kader van het elektronische betalingsproces moet accepteren, zijn van toepassing op de betalingsverwerking. De betalingswijzen "domiciliëring via ipayment" of "kredietkaart via ipayment" zijn onderhevig aan de aanvaarding van het betalingsverzoek van de klant door de respectieve betalingsprovider.

4.24 Indien voor de methode van automatische incasso gekozen wordt, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De domiciliëringsmethode vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant toestemming krijgt voor automatische afschrijving (debetnota) nadat de kredietwaardigheid is gecontroleerd, zal de betaling worden verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is net-m privatbank 1891 AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag te innen van de opgegeven rekening van de klant. In geval van cessie kan de betaling alleen aan net-m privatbank 1891 AG met schuldkwijtschelding geschieden. De bankincasso vindt plaats wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten. Zelfs indien de betalingswijze via automatische incasso via MASTERPAYMENT werd gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of kredietnota's.

4.25 Indien voor de methode van automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de betalingsdienstaanbieder Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna "Novalnet"). In dit geval geschiedt de betaling via automatische afschrijving van de bankrekening van de klant, op voorwaarde dat de klant HK.ST vooraf een SEPA-mandaat heeft gegeven. De debitering van de aankoopprijs van de bankrekening van de klant vindt plaats één bankwerkdag na afronding van de bestelling door Novalnet onder de crediteur ID: DE53ZZ00000004253. De termijn voor de voorafgaande kennisgeving (pre-notification) wordt herleid tot één dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.26 Indien voor de SEPA-betaalmethode automatische incasso wordt gekozen, wordt de betaling afgewikkeld via de technische dienstverlener PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, in samenwerking met Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg of Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Het factuurbedrag is betaalbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de HK.ST aan de afnemer waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de klant als consument optreedt, wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot vijf dagen voor initiële incasso's en tot twee dagen voor daaropvolgende incasso's. Indien de klant als ondernemer optreedt, wordt de termijn voor voorafgaande informatieverstrekking verkort tot één dag voor zowel initiële als volgende automatische incasso's. De termijn voor voorafgaande informatie begint op de volgende dag en eindigt voor consumenten in geval van initiële automatische incasso's op de vijfde dag, in geval van latere automatische incasso's op de tweede dag en voor ondernemers op de dag die volgt op de voorafgaande informatie. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, een zondag of een door de staat erkende feestdag in de plaats waar de klant is gevestigd, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van die dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de desbetreffende kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.27 Als de betaalmethode "Automatische incasso via RATEPAY" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"). De klant geeft een SEPA-domiciliëringsmandaat af aan RATEPAY en instrueert zijn bank om de verschuldigde incasso's uit te voeren. De klant dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op zijn/haar lopende rekening staat. Indien de rekening-courant niet de vereiste dekking heeft, is de kredietinstelling die de rekening aanhoudt niet verplicht de automatische incasso uit te voeren. RATEPAY behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Als de klant via domiciliëring mag betalen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY, waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. De klant mag enkel aan RATEPAY betalen met schuldkwijtscheldende werking. De HK.ST blijft niettemin verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of kredietnota's). In alle andere opzichten zijn de algemene betalingsvoorwaarden van RATEPAY van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Indien voor automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De methode van automatische incasso vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Indien de klant na de kredietwaardigheidscontrole toestemming krijgt om gebruik te maken van automatische incasso, wordt de betaling in samenwerking met SECUPAY AG afgehandeld, waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is SECUPAY AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te incasseren. In geval van overdracht kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met schuldkwijtschelding plaatsvinden. De automatische incasso wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop uitgevoerd. Ook wanneer de betaalwijze via automatische incasso via SECUPAY AG gekozen wordt, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.29 Indien de domiciliëringsmethode via STRIPE geselecteerd wordt, zal de betaling afgehandeld worden via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). In dit geval zal STRIPE het factuurbedrag innen van de bankrekening van de klant na uitgifte van een SEPA Direct Debit Mandate, maar niet voor het verstrijken van de Pre-Notification periode in naam van de HK.ST. Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling worden aangerekend als gevolg van de terugboeking indien hij daarvoor verantwoordelijk is. HK.ST behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren wanneer de SEPA-incassobetaalmethode wordt geselecteerd en deze betaalmethode te weigeren indien de kredietwaardigheidscontrole negatief is.

4.30 Indien de betalingsmethode Automatische Incasso via UNZER wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna "UNZER"), aan wie de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. Vooraleer de verklaring van overdracht van HK.ST te aanvaarden, voert UNZER een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven cliëntgegevens. De HK.ST behoudt zich het recht voor om de klant de betalingswijze domiciliëring via UNZER te weigeren in geval van een negatief resultaat van de controle. Indien de betalingsmethode domiciliëring via UNZER door UNZER wordt toegestaan, zal UNZER het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA-mandaat voor domiciliëring, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
De betalingsmethode automatische incasso via UNZER is uitgesloten,
- als de waarde van de bestelling onder het bedrag van 10,00 euro valt,
- indien het door de klant opgegeven leveringsadres niet identiek is aan het factuuradres, met name indien een pakstation of een postbus als leveringsadres is opgegeven, of
- indien de klant de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
De HK.ST behoudt zich eveneens het recht voor de betalingsmethode automatische incasso via UNZER slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dat geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.31. Indien voor de betaalwijze per kredietkaart wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij de sluiting van de overeenkomst. De betalingsmethode met kredietkaart wordt verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de HK.ST machtigt om in haar naam vorderingen te innen. PAYONE GmbH int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. De creditcard wordt gedebiteerd onmiddellijk nadat de bestelling van de klant in de online shop is verzonden. De HK.ST blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook als de betaalwijze met creditcard via PAYONE GmbH is gekozen.

4.32 Indien voor de betaalwijze met creditcard wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaalwijze met creditcard wordt verwerkt in samenwerking met SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), waaraan de Aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. SECUPAY AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van overdracht kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met schuldkwijtschelding geschieden. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. Ook wanneer voor de betaalwijze creditcard via SECUPAY AG gekozen wordt, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.33 Indien gekozen wordt voor de betaalwijze kredietkaart via STRIPE, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). STRIPE behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingswijze te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.34 Indien een betaalmethode aangeboden via de "Klarna" betaaldienst wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna").

5a) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de HK.ST aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering gebeuren binnen het door de HK.ST aangeduide leveringsgebied op het door de afnemer aangeduide leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het leveringsadres opgegeven in de orderverwerking van de HK.ST is bepalend voor de afhandeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien gekozen is voor de betaalmethode PAYPAL, het afleveradres dat door de afnemer bij betaling bij PAYPAL is gedeponeerd, bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, draagt de afnemer de redelijke kosten die HK.ST dientengevolge heeft opgelopen. Dit geldt niet voor de kosten voor de retourzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer, is de bepaling in de herroepingsinstructies van HK.ST van toepassing op de terugzendingskosten.

5.3 Indien de afnemer optreedt als ondernemer, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed over op de afnemer zodra HK.ST het goed heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of elke andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de afnemer optreedt als consument, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed in principe pas over op de afnemer of op een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de afnemer worden overhandigd. In afwijking van het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed over op de afnemer, zelfs in geval van consument, zodra HK.ST de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins voor de uitvoering van de verzending is aangewezen, heeft overhandigd, indien de afnemer de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins voor de uitvoering van de verzending is aangewezen, met de uitvoering van de verzending belast en HK.ST deze persoon of instelling niet vooraf aan de afnemer heeft genoemd.

5.4 De HK.ST behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt enkel wanneer de HK.ST niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de HK.ST met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingsverrichting met de leverancier heeft gesloten. De HK.ST zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te bemachtigen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de afnemer onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de prijs onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail
- per post

5b) Douanerechten

Als u producten bestelt voor levering buiten de EU, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor douane-inklaring moeten worden gedragen door u; we hebben geen controle over deze kosten. Douanevoorschriften variëren sterk van land tot land, dus u dient contact op te nemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Houd er verder rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst, u wordt beschouwd als de importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen onze internationale klanten erop attent maken dat grensoverschrijdende zendingen onderworpen zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

6) Behoud van eigendomstitel

Indien de HK.ST vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen:

7.2 Indien de klant als ondernemer optreedt,
- de HK.ST heeft de keuze van het type van latere uitvoering;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
- in het geval dat de HK.ST het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van HK.ST om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van eventueel bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7.5 Indien de afnemer optreedt als consument, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade te reclameren bij de bezorger en de HK.ST hiervan op de hoogte te brengen. Indien de afnemer nalaat dit te doen, zal dit geen effect hebben op zijn wettelijke of contractuele aanspraken voor gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 De tegoedbonnen die door HK.ST gratis worden uitgereikt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd) kunnen enkel worden ingewisseld in de on-line shop van HK.ST en enkel gedurende de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Een eventueel resterend tegoed zal niet worden terugbetaald door de HK.ST.

8.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere betalingswijzen die door HK.ST worden aangeboden, worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De promotiebon is overdraagbaar. De HK.ST kan een betaling uitvoeren met bevrijdende werking aan de respectieve houder die de promotiebon inwisselt in de online shop van de HK.ST. Dit is niet van toepassing indien de HK.ST kennis heeft of door grove nalatigheid niet op de hoogte is van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van HK.ST kunnen worden aangekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen enkel worden ingewisseld in de online shop van HK.ST, tenzij anders vermeld op de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door HK.ST aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De HK.ST kan bevrijdend betalen aan de respectievelijke houder die de Cadeaubon in de online shop van de HK.ST inwisselt. Dit geldt niet indien de HK.ST kennis heeft of door grove nalatigheid niet op de hoogte is van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectievelijke houder.

10.) Kennisgeving en procedure voor het melden van een overtreding aan HK.ST

Indien u van mening bent dat uw intellectueel eigendomsrecht is geschonden, kunt u uw klacht richten aan

ABUSE@ hk.st

uw klacht indienen. U kunt ons op de hoogte brengen van elk soort intellectuele eigendomsvordering, met inbegrip van vorderingen op grond van het auteursrecht, handelsmerkrecht, modelrecht en octrooirecht.

Na ontvangst van de klacht kunnen wij bepaalde maatregelen nemen, waaronder het verwijderen van informatie of items en, indien van toepassing, het beëindigen van inbreukmakers voor herhaalde inbreuken. Al deze maatregelen zijn zonder enige erkenning van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan rechten, rechtsmiddelen of verweermiddelen, die alle uitdrukkelijk worden voorbehouden. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor de klacht door te verwijzen naar de partijen die van de inbreuk worden beschuldigd. U gaat ermee akkoord HK.ST te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die tegen HK.ST worden ingediend als gevolg van of in verband met het indienen van een klacht.

Opmerking met betrekking tot vermeldingen van derden: Houd er rekening mee dat Inzendingen van Derden alleen worden opgeslagen/gehost op HK.ST en uitsluitend worden gepubliceerd naar goeddunken van de Derde-partij Entiteiten. Verkopers van derden kunnen gecontacteerd worden via de Verkopersinformatiepagina, die toegankelijk is vanuit de productlijst van elke verkoper van derden.

11) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Zwitserse Bondsstaat, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

De HK.ST is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

13) Informatie over de authenticiteit van klantenbeoordelingen

De beoordelingen worden niet op echtheid gecontroleerd voordat ze worden gepubliceerd. Ze kunnen dus ook afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten niet daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt.

 

HomeKing Winkel
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Ninja Silhouet 9 uur geleden

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Winkelwagen