Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van

(hierna te noemen "HK.ST") is van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") sluit met de HK.ST met betrekking tot de door de HK.ST in haar online shop gepresenteerde goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2a) Andere bedrijven

Andere personen dan HK.ST exploiteren shops, leveren diensten of verkopen koopwaar op deze website. We bieden ook links naar sites die worden beheerd door gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van deze aanbiedingen of sites en wij doen geen uitspraken over het aanbod van deze bedrijven of personen of de inhoud op hun websites. HK.ST aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten en inhoud van al deze of andere derden. U wordt geïnformeerd als een derde partij betrokken is bij uw transactie en wij kunnen uw informatie over die transactie delen met die derde partij.

2b) HK.ST Rol

HK.ST staat derde leveranciers toe

www.hk.st/store-listing

hun producten op de website vermelden en verkopen. Dit wordt duidelijk op de desbetreffende productdetailpagina. Hoewel HK.ST transacties faciliteert op de HK.ST Marktplaats, is HK.ST noch de koper noch de verkoper van deze artikelen van derden. HK.ST biedt kopers en verkopers de mogelijkheid te onderhandelen en transacties af te ronden. De overeenkomst die tot stand komt bij de verkoop van deze Artikelen van Derden is dus uitsluitend tussen koper en verkoper. HK.ST is geen partij bij de overeenkomst en is derhalve niet verantwoordelijk voor deze overeenkomst. HK.ST is evenmin de agent van de Verkoper. De verkoper is verantwoordelijk voor de verkoop van de producten, eventuele klachten van de koper en alle andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst tussen koper en verkoper.

2c) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van HK.ST vormen geen bindend aanbod van HK.ST, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van HK.ST. Daarbij legt de klant, na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, een juridisch bindend contractueel aanbod voor met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 HK.ST kan het aanbod van Klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de Klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien HK.ST het aanbod van Klant niet binnen de hierboven vermelde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat Klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Indien de klant een door PAYPAL aangeboden betalingsmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PAYPAL" genoemd), onder voorbehoud van de gebruiksvoorwaarden van PAYPAL, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PAYPAL-rekening heeft - onder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden voor betalingen zonder PAYPAL-rekening, beschikbaar op https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PAYPAL aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart HK.ST reeds op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond, het aanbod van de klant te aanvaarden.

2.5 Indien de betalingsmethode "AMAZON Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "AMAZON"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst van AMAZON Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Indien de klant "AMAZON Payments" selecteert als betalingsmethode tijdens het online bestelproces, geeft hij tevens een betalingsopdracht aan AMAZON door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart HK.ST het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het ogenblik dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de HK.ST, wordt de tekst van de overeenkomst door de HK.ST opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden nadat deze zijn bestelling heeft verzonden. HK.ST maakt de tekst van de overeenkomst niet verder toegankelijk. Indien de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van HK.ST alvorens zijn bestelling te verzenden, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van HK.ST en kunnen deze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van HK.ST te plaatsen, kan de Klant eventuele invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem voor de orderverwerking opgegeven e-mailadres correct is zodat door de HK.ST verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij gebruik van SPAM-filters dient de klant ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de HK.ST of door derden in opdracht van de HK.ST voor de afhandeling van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van HK.ST over herroeping.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van HK.ST zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele bijkomende leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor HK.ST niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien een via de betaaldienst "PAYPAL" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling via PAYPAL verwerkt, waarbij PAYPAL daartoe ook gebruik kan maken van de diensten van derde aanbieders van betaaldiensten. Indien de HK.ST via PAYPAL ook betaalmethoden aanbiedt waarvoor zij de Klant vooruitbetaalt (bijvoorbeeld aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt zij haar betalingsvordering over aan PAYPAL of aan de door PAYPAL in opdracht gegeven en specifiek aan de Klant genoemde betalingsdienstaanbieder. Alvorens de verklaring van overdracht van de HK.ST te aanvaarden, voert PAYPAL of de in opdracht van PAYPAL handelende betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. HK.ST behoudt zich het recht voor de klant de geselecteerde betalingsmethode te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betalingswijze wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingstermijnen betalen. In dit geval kan hij alleen de betaling aan PAYPAL of de door PAYPAL in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieder met schuldbevrijdend effect uitvoeren. HK.ST blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online bankrekening hebben, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de betalingsmethode "SOFORT" is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een via de betaaldienst "mollie" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via mollie worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is beschikbaar op internet op https://www.mollie.com/de/.

4.8 Indien wordt gekozen voor een door de HK.ST aangeboden RATEPAY betaalmethode (bijvoorbeeld RATEPAY factuur, RATEPAY vooruitbetaling, RATEPAY automatische incasso, RATEPAY termijnbetaling), wordt de betaling verwerkt via RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"), waaraan de HK.ST haar vordering op de Klant overdraagt. De klant wordt op de website van HK.ST meegedeeld welke RATEPAY-betalingsmethoden HK.ST in detail aanbiedt. De klant kan alleen betalingen doen aan RATEPAY met schuldbevrijdend effect. De HK.ST blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige gelden de Algemene Betalingsvoorwaarden van RATEPAY, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Indien een via de betaaldienst "VR Payment" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via VR Payment worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan VR Payment gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "VR Payment" is beschikbaar op internet op https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Indien een via de betaaldienst "ADYEN" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (hierna: "ADYEN"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via ADYEN worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan ADYEN gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "ADYEN" is beschikbaar op internet op https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Indien een via de betaaldienst "UNZER" aangeboden betaalmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna: "UNZER"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via UNZER worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. Voor de verwerking van betalingen kan UNZER gebruik maken van de diensten van derde aanbieders van betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "UNZER" is beschikbaar op internet op https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Indien een via de betalingsdienst "STRIPE" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "STRIPE"). De afzonderlijke betalingswijzen die via STRIPE worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online shop van HK.ST. STRIPE kan voor de verwerking van de betalingen gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk wordt geïnformeerd. Meer informatie over STRIPE is beschikbaar op internet op https://STRIPE.com/de.

4.13 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via BillSAFE is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PAYPAL") als exploitant van de betalingsdienst BillSAFE. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door PAYPAL. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om de betaalmethode aankoop op rekening te gebruiken, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYPAL, waaraan de leverancier zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen de betaling aan PAYPAL met schuldbevrijdend effect uitvoeren. Ook bij keuze van de betalingswijze aankoop op rekening via BillSAFE blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige gelden in dit verband de Algemene Voorwaarden van BillSAFE, die de klant in het kader van het bestelproces kan opvragen en moet bevestigen. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op de hoogte stellen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.14 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via PAYONE wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland. Kopen op rekening is alleen mogelijk voor klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYONE GmbH. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt om op rekening te kopen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, aan wie de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant de betaling aan PAYONE GmbH slechts met schuldbevrijdende werking uitvoeren. Ook bij keuze van de betalingswijze aankoop op rekening via PAYONE blijft HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb) van toepassing. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode kopen op rekening alleen aan te bieden vanaf en tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren als het bestelvolume onder of boven het aangegeven bestelvolume komt. In dit geval zal de HK.ST de klant informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.15 Indien voor de betalingswijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"). De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant toestemming krijgt de betaalmethode aankoop op rekening te gebruiken nadat de kredietwaardigheid is gecontroleerd, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, waaraan HK.ST haar betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen een betaling aan net-m privatbank 1891 AG verrichten met bevrijdende werking. Ook bij keuze van de betalingswijze aankoop op rekening via MASTERPAYMENT blijft HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Een verdere voorwaarde voor het gebruik van de betaalmethode aankoop op rekening via MASTERPAYMENT is dat de Klant de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.16 Indien wordt gekozen voor de betaalmethode aankoop op rekening via PAYMORROW, dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden betaald aan InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietbeoordeling door PAYMORROW GmbH. Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt voor de betaalmethode aankoop op rekening, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PAYMORROW GmbH, waaraan HK.ST haar betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen de betaling aan PAYMORROW GmbH met schuldbevrijdend effect uitvoeren. Ook bij keuze van de betalingswijze koop op rekening via PAYMORROW blijft HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien gelden in dit verband de algemene voorwaarden van PAYMORROW, die de klant in het kader van het bestelproces kan opvragen en moet bevestigen. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsgegevens in de online shop op de hoogte stellen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.17 Indien de betaalmethode kopen op rekening via RAKUTEN Checkout is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs binnen 10 (tien) dagen na de factuurdatum zonder aftrek worden betaald aan RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), aan wie de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant RAKUTEN Deutschland GmbH alleen met schuldbevrijdende werking betalen. De betaalmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door RAKUTEN Deutschland GmbH. Ook wanneer de betaalmethode kopen op rekening via RAKUTEN Checkout is gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. Bovendien gelden in dit verband de algemene voorwaarden van RAKUTEN Deutschland GmbH, die de klant in het kader van het bestelproces kan inzien. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode bij overschrijding van het aangegeven bestelvolume te weigeren. In dit geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op de hoogte stellen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.18 Indien voor de betaalwijze aankoop op rekening via Santander is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval is de koopprijs binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek verschuldigd aan Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Een aankoop op rekening is alleen mogelijk voor klanten die als consument handelen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De betalingsmethode aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Santander Consumer Bank AG. Indien het gebruik van aankoop op rekening wegens onvoldoende kredietwaardigheid of om andere redenen niet mogelijk is, wordt de klant een alternatieve betalingsmogelijkheid aangeboden. Het staat de klant vrij het contract af te sluiten met de aangeboden alternatieve betalingswijze of het bestelproces te annuleren. Indien de klant de betalingswijze aankoop op rekening mag gebruiken na controle van de kredietwaardigheid, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Santander Consumer Bank AG, waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen de betaling aan Santander Consumer Bank AG Santander met bevrijdende werking uitvoeren. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet volledig binnen de betalingstermijn nakomt, is hij zonder verdere aanmaning in verzuim. In dat geval is de klant verplicht de door het verzuim veroorzaakte schade te vergoeden. De door het verzuim veroorzaakte schade kan met name kosten voor aanmaningen en kosten voor passende gerechtelijke stappen (bijvoorbeeld advocatenkosten) omvatten. Santander Consumer Bank AG behoudt zich het recht voor een vergoeding van 1,20 euro per herinnering aan te rekenen. De klant heeft het recht te bewijzen dat er geen schade of niet dit schadebedrag is ontstaan. De vorderingen tegen de klant die voortvloeien uit de aankoop op rekening kunnen te allen tijde aan derden worden overgedragen, met name aan incassobureaus voor de invordering van achterstallige bedragen.
Ook indien de betalingswijze aankoop op rekening via Santander is gekozen, blijft HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.
De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval informeert de HK.ST de klant over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.19 Indien de betalingswijze aankoop op rekening via SECUPAY wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de koopprijs zonder aftrek betaald worden aan SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxemburg (www.SECUPAY.ag) binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur. De betalingswijze aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY S.A.. Indien de klant toestemming krijgt voor aankoop op rekening na controle van de kredietwaardigheid, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met SECUPAY S.A., waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval kan de klant alleen betalingen aan SECUPAY S.A. verrichten met een schuldvereffeningseffect. Zelfs indien de betalingswijze aankoop op rekening via SECUPAY is gekozen, blijft de HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijvoorbeeld over de goederen, de levertijd, de verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's. De HK.ST behoudt zich het recht voor de betaalmethode aankoop op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval informeert de HK.ST de klant over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

4.20 Indien de betaalmethode SEPA automatische incasso is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA automatische incassomachtiging is verstrekt, maar niet voordat de termijn voor de voorinformatie is verstreken. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. Een vooraankondiging is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van HK.ST aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.21 Indien voor de betaalmethode SEPA Direct Debit is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA Direct Debit mandaat is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor voorafgaande kennisgeving. Een vooraankondiging is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van HK.ST aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens een gebrek aan voldoende fondsen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de respectieve kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking indien hij daarvoor verantwoordelijk is. HK.ST behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren bij de selectie van de betaalmethode SEPA-domiciliëring en deze betaalmethode te weigeren indien de kredietwaardigheidscontrole negatief is.

4.22 Indien de methode van automatische incasso is gekozen, wordt de betaling verwerkt door PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de HK.ST machtigt om de vorderingen namens haar te innen. PAYONE GmbH int het factuurbedrag van de bankrekening van de klant na afgifte van een SEPA-domiciliëringsmandaat, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande kennisgeving. De vooraankondiging is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via de SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is. Ook wanneer de automatische incasso via PAYONE GmbH is gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.23 Indien de betaalmethoden "automatische incasso via ipayment" of "creditcard via ipayment" zijn geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via het betalingssysteem ipayment van 1&1 Internet AG, dat het betalingsverzoek van de klant doorstuurt naar de respectieve betalingsaanbieder. Op de betalingsverwerking zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsaanbieder van toepassing, waarvan de klant kennis kan nemen en die hij in het kader van het elektronische betalingsproces moet aanvaarden. De betalingsmethoden "automatische afschrijving via ipayment" of "kredietkaart via ipayment" zijn onderworpen aan de aanvaarding van het betalingsverzoek van de klant door de respectieve betalingsprovider.

4.24 Indien de methode van automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract. De methode van automatische afschrijving vereist een succesvolle kredietcontrole door MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Verenigd Koninkrijk ("MASTERPAYMENT"). Indien de klant na controle van de kredietwaardigheid toestemming krijgt voor automatische afschrijving (debetnota), wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is net-m privatbank 1891 AG herroepelijk gemachtigd het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te innen. In geval van cessie kan de betaling alleen met bevrijdende werking aan net-m privatbank 1891 AG plaatsvinden. De bankincasso vindt plaats wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten. Ook bij keuze van de betalingswijze via MASTERPAYMENT blijft HK.ST verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.25 Indien voor de methode van automatische incasso is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna "Novalnet"). In dit geval geschiedt de betaling via automatische afschrijving van de bankrekening van de klant, op voorwaarde dat de klant HK.ST vooraf een SEPA-mandaat heeft gegeven. De debitering van de aankoopprijs van de bankrekening van de Klant vindt plaats één bankwerkdag na afronding van de bestelling door Novalnet onder crediteur ID: DE53ZZ00000004253. De termijn voor de vooraankondiging (pre-notificatie) wordt teruggebracht tot één dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende fondsen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant zich tegen de domiciliëring verzet hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking maakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.26 Indien voor de SEPA-domiciliëringsmethode is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de technische dienstverlener PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, in samenwerking met Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg of Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Het factuurbedrag is betaalbaar nadat een SEPA-domiciliëringsmandaat is verstrekt, maar niet vóór de termijn voor de voorinformatie. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van HK.ST verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. Voorafgaande kennisgeving is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) van de HK.ST aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de klant handelt als consument wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot vijf dagen voor eerste automatische afschrijvingen en tot twee dagen voor daaropvolgende automatische afschrijvingen. Indien de klant als ondernemer handelt, wordt de termijn voor voorafgaande kennisgeving verkort tot één dag voor zowel de eerste als de volgende automatische afschrijvingen. De termijn voor voorafgaande informatie begint op de volgende dag en eindigt voor consumenten bij initiële automatische afschrijvingen op de vijfde dag, voor latere automatische afschrijvingen op de tweede dag en voor ondernemers op de dag na de voorafgaande informatie. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een door de staat erkende feestdag in de maatschappelijke zetel van de klant valt, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van deze dag. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant zich tegen de domiciliëring verzet hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking maakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.

4.27 Als de betalingsmethode "Automatische incasso via RATEPAY" wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RATEPAY"). De klant geeft een SEPA-domiciliëringsmandaat aan RATEPAY en instrueert zijn bank om alle verschuldigde automatische afschrijvingen uit te voeren. De klant moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op zijn/haar lopende rekening staat. Als de rekening-courant niet over de vereiste dekking beschikt, is de kredietinstelling die de rekening aanhoudt niet verplicht de automatische incasso uit te voeren. RATEPAY behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Indien de klant toestemming krijgt om via automatische incasso te betalen, wordt de betaling verwerkt door RATEPAY, waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. De klant kan alleen betalingen aan RATEPAY verrichten met schuldbevrijdende werking. De HK.ST blijft niettemin verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant (bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige zijn de algemene betalingsvoorwaarden van RATEPAY van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Indien voor automatische incasso wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst verschuldigd. De methode van automatische afschrijving vereist een succesvolle kredietcontrole door SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Indien de klant na de kredietwaardigheidscontrole toestemming krijgt om de automatische incasso te gebruiken, wordt de betaling in samenwerking met SECUPAY AG verwerkt, waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. In dit geval is SECUPAY AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te incasseren. In geval van cessie kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met bevrijdende werking plaatsvinden. De automatische incasso wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop uitgevoerd. Ook wanneer de betalingsmethode met automatische incasso via SECUPAY AG wordt gekozen, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.29 Indien de methode van automatische incasso via STRIPE wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). In dit geval zal STRIPE het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA Direct Debit Mandaat, maar niet vóór het verstrijken van de Pre-Notification periode namens de HK.ST. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is. HK.ST behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren bij de selectie van de betaalmethode SEPA-domiciliëring en deze betaalmethode te weigeren indien de kredietwaardigheidscontrole negatief is.

4.30 Indien de betalingsmethode Automatische Incasso via UNZER is gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna "UNZER"), waaraan de HK.ST zijn betalingsvordering overdraagt. Alvorens de verklaring van overdracht van de HK.ST te aanvaarden, voert UNZER een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de verstrekte klantgegevens. HK.ST behoudt zich het recht voor de klant de betaalwijze automatische incasso via UNZER te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de betaalmethode automatische incasso via UNZER door UNZER wordt toegestaan, zal UNZER het factuurbedrag van de bankrekening van de klant incasseren na afgifte van een SEPA-mandaat voor automatische incasso, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de prenotificatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een incasso via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt uitgevoerd wegens onvoldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking worden gemaakt indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
De betalingsmethode automatische incasso via UNZER is uitgesloten,
- als de waarde van de bestelling onder het bedrag van 10,00 euro valt,
- indien het door de klant opgegeven leveringsadres niet identiek is aan het factuuradres, met name indien als leveringsadres een pakstation of een postbus is opgegeven, of
- indien de klant de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
De HK.ST behoudt zich tevens het recht voor de betaalmethode automatische incasso via UNZER slechts tot een bepaald bestelvolume aan te bieden en deze betaalmethode te weigeren indien het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de HK.ST de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.31 Indien voor de betaalwijze met kredietkaart is gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De creditcardbetalingsmethode wordt verwerkt in samenwerking met PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Duitsland, die de HK.ST machtigt om namens haar vorderingen te innen. PAYONE GmbH int het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. De creditcard wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de online shop gedebiteerd. De HK.ST blijft verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook als de creditcardbetalingsmethode via PAYONE GmbH is gekozen.

4.32 Bij keuze van de betaalwijze met creditcard is het factuurbedrag direct bij het afsluiten van de overeenkomst verschuldigd. De creditcardbetalingsmethode wordt verwerkt in samenwerking met SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag) waaraan de Aanbieder zijn betalingsvordering overdraagt. SECUPAY AG incasseert het factuurbedrag van de door de klant opgegeven creditcardrekening. In geval van cessie kan de betaling alleen aan SECUPAY AG met bevrijdende werking plaatsvinden. De kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling van de klant in de onlineshop gedebiteerd. Ook wanneer als betalingswijze creditcardbetaling via SECUPAY AG is gekozen, blijft de leverancier verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's.

4.33 Indien voor de betaalwijze creditcard via STRIPE is gekozen, is het factuurbedrag direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "STRIPE"). STRIPE behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingswijze te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.

4.34 Indien een via de "Klarna" betalingsdienst aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna").

5a) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de HK.ST aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de HK.ST aangegeven leveringsgebied aan het door Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van HK.ST opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PAYPAL is gekozen, het door de klant bij PAYPAL bij de betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die HK.ST dientengevolge maakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is de bepaling in de herroepingsinstructies van HK.ST van toepassing op de retourkosten.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de verkochte goederen over op de klant zodra HK.ST de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of elke andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant optreedt als consument, gaat het risico van toevallig verlies en toevallig bederf van de verkochte goederen in beginsel pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra HK.ST de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, opdracht geeft om de verzending uit te voeren en HK.ST deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De HK.ST behoudt zich het recht voor van de overeenkomst af te zien in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen indien de HK.ST niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de HK.ST met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkende transactie met de leverancier heeft gesloten. HK.ST zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:
- door download
- per e-mail
- per post

5b) Douanerechten

Als u producten bestelt voor levering buiten de EU, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen controle over deze kosten. De douanevoorschriften variëren sterk van land tot land, dus u moet contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Houd er verder rekening mee dat wanneer u een bestelling plaatst, u wordt beschouwd als de importeur en moet voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen onze internationale klanten erop wijzen dat grensoverschrijdende zendingen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

6) Behoud van eigendomsrecht

Indien de HK.ST vooruitbetaalt, blijft hij eigenaar van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2 Indien de klant optreedt als ondernemer,
- heeft de HK.ST de keuze van het type uitvoering achteraf;
- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering wordt gedaan in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op
- op vorderingen tot schadevergoeding en terugbetaling van kosten van de klant,
- ingeval HK.ST het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,
- voor elke bestaande verplichting van HK.ST om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van een eventueel bestaand wettelijk regresrecht onverlet.

7.5 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade te klagen bij de bezorger en HK.ST hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisseling van promotiebonnen

8.1 Tegoedbonnen die door de HK.ST gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de HK.ST en alleen gedurende de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de waardebon.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de HK.ST.

8.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de HK.ST aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.8 De waardebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de waardebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terugstuurt.

8.9 De promotiebon is overdraagbaar. De HK.ST kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotiebon in de online shop van de HK.ST inwisselt. Dit geldt niet indien HK.ST kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende houder.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van HK.ST kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van HK.ST, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Achteraf verrekenen is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de Cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door HK.ST aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De HK.ST kan bevrijdend betalen aan de respectievelijke houder die de Cadeaubon inwisselt in de online shop van de HK.ST. Dit geldt niet indien de HK.ST kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende houder.

10.) Kennisgeving en procedure voor het melden van een overtreding aan HK.ST

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrecht is geschonden, kunt u uw klacht indienen bij

ABUSE@ hk.st

uw klacht indienen. U kunt ons in kennis stellen van elk type vordering inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van vorderingen op grond van het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht en het octrooirecht.

Na ontvangst van de klacht kunnen wij bepaalde acties ondernemen, waaronder het verwijderen van informatie of items en, indien van toepassing, het beëindigen van inbreuken bij herhaalde inbreuken. Al deze acties zijn zonder erkenning van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan rechten, rechtsmiddelen of verweermiddelen, die alle uitdrukkelijk worden voorbehouden. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor de klacht door te verwijzen naar de partijen die van de inbreuk worden beschuldigd. U stemt ermee in HK.ST te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die tegen HK.ST worden ingesteld als gevolg van of in verband met het indienen van een klacht.

Opmerking met betrekking tot vermeldingen van derden: Houd er rekening mee dat vermeldingen van derden alleen worden opgeslagen/host op HK.ST en uitsluitend worden gepubliceerd naar goeddunken van de derden-verkopers. Met verkopers van derden kan contact worden opgenomen via de pagina Verkopersinformatie, die toegankelijk is vanuit de productvermelding van elke verkoper van derden.

11) Toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Zwitserse Bondsstaat, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt opgeheven door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

De Commissie van de EU biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

HK.ST is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13) Informatie over de authenticiteit van klantenbeoordelingen

De beoordelingen worden niet gecontroleerd op echtheid voordat ze worden gepubliceerd. Ze kunnen dus ook afkomstig zijn van consumenten die de beoordeelde producten niet daadwerkelijk hebben gekocht/gebruikt.

 

HomeKing Winkel
Logo
Artikelen vergelijken
  • Totaal (0)
Vergelijk
0
Ninja Silhouet 9 uur geleden

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Joe Doe in Londen?

Joe Doe in Londen, Engeland kocht een

Winkelwagen