Üldised tingimused

Üldised tingimused

Üldtingimused koos kliendiinfoga

1) Kohaldamisala

1.1 Käesolevad üldtingimused (edaspidi "ÜTK") on järgmised

(edaspidi "HK.ST") kohaldatakse kõigi kaupade tarnimise lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "klient") on sõlminud HK.ST-ga seoses HK.ST poolt veebipoes esitatud kaupadega. Kliendi enda tingimuste lisamine on käesolevaga vastuolus, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.2 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt vautšerite tarnimise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3 Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgiga, mis ei ole valdavalt äriline ega füüsilisest isikust ettevõtja.

1.4 Ettevõtja käesolevate ÜTK tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana.

2a) Muud äriühingud

Muud isikud kui HK.ST haldavad shops, pakuvad teenuseid või müüvad kaupu sellel veebisaidil. Pakume ka linke sidusettevõtete ja teatud muude ettevõtete poolt hallatavatele veebilehtedele. Me ei vastuta nende pakkumiste või saitide uurimise või hindamise eest ning me ei tee mingeid avaldusi nende ettevõtete või isikute pakkumiste või nende veebisaitide sisu kohta. HK.ST ei võta mingit vastutust ega vastutust kõigi nende või mis tahes kolmandate isikute tegevuse, toodete ja sisu eest. Teid teavitatakse, kui teie tehingusse on kaasatud kolmas osapool ja me võime jagada teie andmeid selle tehingu kohta selle kolmanda osapoolega.

2b) HK.ST roll

HK.ST võimaldab kolmandate isikute müüjatele

www.hk.st/store-listing

loetleda ja müüa oma tooteid veebisaidil. See on näha vastava toote detailide lehel. Kuigi HK.ST hõlbustab tehinguid HK.ST turul, ei ole HK.ST nende kolmandate isikute toodete ostja ega müüja. HK.ST pakub ostjatele ja müüjatele võimalust pidada läbirääkimisi ja sõlmida tehinguid. Seega on leping, mis tekib nende kolmandate isikute esemete müügi sõlmimisel, ainult ostja ja müüja vahel. HK.ST ei ole lepingupool ja ei võta seega mingit vastutust selle lepingu eest. HK.ST ei ole ka Müüja esindaja. Müüja vastutab toodete müügi, ostja võimalike kaebuste ja kõigi muude ostja ja müüja vahelisest lepingust tulenevate küsimuste eest.

2c) Lepingu sõlmimine

2.1 HK.ST veebipoes sisalduvad tootekirjeldused ei ole HK.ST poolt siduvad pakkumised, vaid need on mõeldud kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.

2.2 Klient saab pakkumise esitada HK.ST veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Seejuures esitab klient pärast valitud kaupade paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist õiguslikult siduva lepingulise pakkumise ostukorvis sisalduvate kaupade kohta, vajutades nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.3 HK.ST võib kliendi pakkumise viie päeva jooksul vastu võtta,
- saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse teksti kujul (faks või e-kiri), kusjuures määravaks on tellimuse kinnituse kättesaamine kliendi poolt, või
- tarnides tellitud kaubad kliendile, mille puhul on määravaks kauba kättesaamine kliendi poolt, või
- nõudes kliendilt makseid pärast seda, kui klient on tellimuse esitanud.
Kui on olemas mitu eespool nimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping hetkel, mil üks eespool nimetatud alternatiividest saabub esimesena. Pakkumuse vastuvõtmise tähtaeg algab järgmisel päeval pärast seda, kui klient on pakkumuse saatnud, ja lõpeb viienda päeva möödumisel pakkumuse saatmisest. Kui HK.ST ei võta kliendi pakkumist eespool nimetatud tähtaja jooksul vastu, loetakse seda pakkumisest keeldumiseks, mille tagajärjel ei ole klient enam oma tahteavaldusega seotud.

2.4 Kui klient valib PAYPALi pakutava makseviisi, töötleb makseid makseteenuse pakkuja PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PAYPAL"), vastavalt PAYPALi kasutustingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil ei ole PAYPALi kontot - vastavalt PAYPALi kontota maksete tingimustele, mis on kättesaadavad aadressil https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PAYPALi pakutava makseviisi abil, mille saab valida veebipõhise tellimisprotsessi käigus, teatab HK.ST juba siis, et ta võtab kliendi pakkumise vastu, kui klient vajutab nupule, millega tellimisprotsess lõpetatakse.

2.5 Kui valitakse makseviis "AMAZON Payments", toimub makse makseteenuse pakkuja AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "AMAZON") kaudu, vastavalt AMAZON Payments Europe'i kasutajakokkuleppele, millega saab tutvuda aadressil https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Kui klient valib veebipõhise tellimise käigus makseviisiks "AMAZON Payments", annab ta AMAZONile ka maksekorralduse, klõpsates nupule, millega tellimisprotsess lõpetatakse. Sellisel juhul deklareerib HK.ST kliendi pakkumise aktsepteerimist juba sel ajal, kui klient käivitab makseprotsessi, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.6 Kui pakkumine tehakse HK.ST veebipõhise tellimisvormi kaudu, salvestab HK.ST lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja edastab selle kliendile tekstina (nt e-posti, faksi või kirja teel) pärast seda, kui klient on oma tellimuse saatnud. HK.ST ei tee lepingu teksti pärast seda kättesaadavaks. Kui klient on enne tellimuse saatmist HK.ST veebipoes kasutajakonto sisse seadnud, arhiveeritakse tellimuse andmed HK.ST veebisaidil ja klient saab neile oma parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu tasuta juurde pääseda, esitades vastavad sisselogimisandmed.

2.7 Enne tellimuse siduvat esitamist HK.ST veebipõhise tellimisvormi kaudu saab Klient võimalikud sisestusvigad kindlaks teha, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisestusvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendamisfunktsioon, mille abil suurendatakse ekraanil kuvatavat teavet. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi ajal oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta vajutab nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.

2.8 Tellimuste töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti ja automatiseeritud tellimuste töötlemise kaudu. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks esitatud e-posti aadress on korrektne, et HK.ST poolt saadetud e-kirjad jõuaksid sellele aadressile. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik HK.ST või HK.ST poolt tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad jõuavad kohale.

3) Taganemisõigus

3.1 Tarbijatel on üldjuhul õigus tühistada leping.

3.2 Täiendavat teavet taganemisõiguse kohta leiate HK.ST taganemisjuhendist.

4) Hinnad ja maksetingimused

4.1 Kui HK.ST tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Kõik täiendavad tarne- ja veokulud on eraldi välja toodud vastavas tootekirjelduses.

4.2 Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse tarnimise korral võivad üksikjuhtudel tekkida täiendavad kulud, mille eest HK.ST ei vastuta ja mille peab kandma klient. Nende hulka kuuluvad näiteks krediidiasutuste poolt tehtavate ülekannete kulud (nt ülekandetasud, valuutakursitasud) või imporditollimaksud või maksud (nt tollimaksud). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses raha ülekandmisega, kui tarne ei toimu Euroopa Liidust väljapoole jäävasse riiki, kuid klient teeb makse Euroopa Liidust väljapoole jäävast riigist.

4.3 Maksevõimalus(ed) teatatakse kliendile HK.ST veebipoes.

4.4 Kui on kokku lepitud ettemakse pangaülekandega, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud hilisemas maksetähtajas.

4.5 Kui valitakse makseteenuse "PAYPAL" kaudu pakutav makseviis, toimub makse töötlemine PAYPALi kaudu, kusjuures PAYPAL võib selleks kasutada ka kolmandate isikute makseteenuse pakkujate teenuseid. Kui HK.ST pakub PAYPALi kaudu ka selliseid makseviise, mille puhul ta teeb kliendile ettemakseid (nt ostuarve või osamakse), loovutab ta oma maksetaotluse PAYPALile või PAYPALi poolt tellitud ja kliendile konkreetselt nimetatud makseteenuse pakkujale. Enne HK.ST loovutamisavalduse vastuvõtmist viib PAYPAL või PAYPALi tellitud makseteenuse pakkuja läbi krediidivõimelisuse kontrolli, kasutades edastatud kliendiandmeid. HK.ST jätab endale õiguse keelduda kliendile valitud makseviisi kasutamisest negatiivse kontrollitulemuse korral. Kui valitud makseviis on heaks kiidetud, peab klient tasuma arve summa kokkulepitud maksetähtaja jooksul või kokkulepitud makseintervallide jooksul. Sellisel juhul saab ta teha makse ainult PAYPALile või PAYPALi tellitud makseteenuse pakkujale võlgadest vabastava mõjuga. HK.ST jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediitnõuete kohta, isegi nõude loovutamise korral.

4.6 Kui valitakse makseviis "SOFORT", toimub makse makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT") kaudu. Selleks, et klient saaks arve summa "SOFORTi" kaudu tasuda, peab tal olema "SOFORTis" osalemiseks aktiveeritud internetipangakonto, ta peab end maksmise käigus vastavalt identifitseerima ja kinnitama "SOFORTile" antud maksekorralduse. Seejärel teostab "SOFORT" kohe maksetehingu ja kliendi pangakonto debiteeritakse. Üksikasjalikum teave "SOFORT" makseviisi kohta on kliendile kättesaadav Internetis aadressil https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "mollie" kaudu, toimub makse makseteenuse pakkuja Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Madalmaad (edaspidi "mollie") kaudu. Mollie kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti HK.ST veebipoes. Mollie võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "mollie" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.mollie.com/de/.

4.8 Kui valitakse HK.ST poolt pakutav RATEPAY makseviis (nt RATEPAY arve, RATEPAY ettemaks, RATEPAY otsekorraldus, RATEPAY järelmaks), toimub makse töötlemine RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (edaspidi "RATEPAY") kaudu, kellele HK.ST loovutab oma nõude Kliendi vastu. Klienti teavitatakse HK.ST veebilehel, milliseid RATEPAY makseviise HK.ST üksikasjalikult pakub. Klient saab RATEPAY-le teha makseid ainult võlgadest vabastava mõjuga. HK.ST jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest (nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta). Muus osas kehtivad RATEPAY üldised maksetingimused, millega saab tutvuda siin: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "VR Payment" kaudu, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Saksamaa (edaspidi "VR Payment") kaudu. VR Paymenti kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti HK.ST veebipoes. VR Payment võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "VR Payment" kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "ADYEN" kaudu, toimub makse makseteenuse pakkuja ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holland (edaspidi "ADYEN") kaudu. ADYENi kaudu pakutavatest makseviisidest teavitatakse klienti HK.ST veebipoes. ADYEN võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "ADYENi" kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "UNZER" kaudu, toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Saksamaa (edaspidi "UNZER") kaudu. UNZERi kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti HK.ST veebipoes. UNZER võib maksete töötlemiseks kasutada kolmandate makseteenuse pakkujate teenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "UNZERi" kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Kui valitakse makseteenuse "STRIPE" kaudu pakutav makseviis, töödeldakse makse makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. STRIPE kaudu pakutavatest makseviisidest teavitatakse klienti HK.ST veebipoes. STRIPE võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille suhtes võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave STRIPE kohta on kättesaadav Internetis aadressil https://STRIPE.com/de.

4.13 Kui on valitud makseviis arveldusarve ostmine BillSAFE'i kaudu, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (edaspidi "PAYPAL") kui BillSAFE-makseteenuse operaatorile. Makseviisi ostuarve eeldab PAYPALi edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmakseviisi ostuarve, töödeldakse makse koostöös PAYPALiga, kellele tarnija loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid PAYPALile ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis arvel ostmine BillSAFE kaudu, jääb teenusepakkuja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta. Ülejäänud osas kehtivad selles osas BillSAFE'i üldtingimused, mida klient saab üles kutsuda ja mida ta peab tellimuse esitamise käigus kinnitama. HK.ST jätab endale õiguse pakkuda arveostu makseviisi ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.14 Kui on valitud makseviis PAYONE'i kaudu ettemaksuga ostmine, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast arve kättesaamist ilma mahaarvamiseta. Ostuarve on võimalik ainult 18-aastaseks saanud klientidele. Makseviis arveostu eeldab PAYONE GmbH edukat krediidihindamist. Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist osta järelmaksuga, toimub makse koostöös PAYONE GmbH-ga, kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul võib klient teha makseid PAYONE GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis PAYONE GmbH kaudu arvelostu, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta. Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse PAYONE GmbH üldtingimusi (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult alates teatud tellimuse mahust ja kuni teatud tellimuse mahuni ning lükata see makseviis tagasi, kui tellimuse maht jääb alla või ületab määratud tellimuse mahu. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.15 Kui on valitud makseviis arve ostmine MASTERPAYMENTi kaudu, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG") ilma mahaarvamiseta kohe pärast arve kättesaamist. Makseviis arveldusarve ostmiseks eeldab MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Ühendkuningriik ("MASTERPAYMENT") edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmaksu meetodit, toimub makse koostöös net-m privatbank 1891 AG-ga, kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid net-m privatbank 1891 AG-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis arveldusarve ostmine MASTERPAYMENTi kaudu, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta. MASTERPAYMENTi kaudu tehtava ettemaksu kasutamise eelduseks on ka see, et klient on saanud 18-aastaseks. HK.ST jätab endale õiguse pakkuda arveldusmeetodit ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui kindlaksmääratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes veebipoes.

4.16 Kui on valitud makseviis PAYMORROWi kaudu arveldusarve ostmine, tuleb ostuhind tasuda InterCard AG-le, Alstertor 9, 20095 Hamburg, ilma mahaarvamiseta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest. Arveldusarve ostmine eeldab PAYMORROW GmbH edukat krediidihindamist. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist kasutada järelmakseviisi, toimub makse töötlemine koostöös PAYMORROW GmbH-ga, kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid PAYMORROW GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud makseviis PAYMORROWi kaudu arvel ostmine, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete osas. Lisaks sellele kehtivad selles osas PAYMORROWi üldtingimused, mida klient saab tellimise käigus üles kutsuda ja peab kinnitama. HK.ST jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.17 Kui on valitud RAKUTEN Checkout'i kaudu arveostu makseviis, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 10 (kümne) päeva jooksul alates arve kuupäevast ilma mahaarvamiseta ettevõttele RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient maksta RAKUTEN Deutschland GmbH-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Makseviis arveldusarve ostmine eeldab RAKUTEN Deutschland GmbH edukat krediidikontrolli. Isegi kui RAKUTEN Checkout'i kaudu on valitud makseviis arveostu, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta. Lisaks kehtivad selles osas RAKUTEN Deutschland GmbH üldtingimused, millega klient saab tellimuse vormistamise käigus tutvuda. HK.ST jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui kindlaksmääratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.18 Kui valitakse Santanderi kaudu arveldusarve ostmise meetod, tuleb ostuhind tasuda pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Ostuarve on võimalik ainult tarbijatest klientidele, kes on saanud 18-aastaseks. Makseviis arveostu eeldab Santander Consumer Bank AG edukat krediidikontrolli. Kui arveostu kasutamine ei ole võimalik ebapiisava krediidivõimelisuse tõttu või muudel põhjustel, pakutakse kliendile alternatiivset maksevõimalust. Kliendil on vabadus sõlmida leping pakutava alternatiivse makseviisi abil või tühistada tellimusprotsess. Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist kasutada järelmaksu meetodit, toimub makse koostöös Santander Consumer Bank AG-ga, kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul saab klient teha makseid Santander Consumer Bank AG Santanderile ainult võlgadest vabastava mõjuga. Kui klient ei täida oma maksekohustust või ei täida seda täielikult maksetähtaja jooksul, satub ta ilma edasise meeldetuletuseta makseviivitusse. Sellisel juhul on klient kohustatud hüvitama makseviivitusega tekitatud kahju. Makseviivitusega tekitatud kahju võib hõlmata eelkõige meeldetuletuskulusid ja asjakohase kohtumenetluse kulusid (nt advokaaditasud). Santander Consumer Bank AG jätab endale õiguse nõuda iga meeldetuletuse eest tasu 1,20 eurot. Kliendil on õigus tõendada, et kahju ei ole tekkinud või ei ole tekkinud seda summat. Ettemaksuostust tulenevaid nõudeid kliendi vastu võib igal ajal loovutada kolmandatele isikutele, eelkõige inkassofirmadele, et nõuda sisse võlgnevusi.
Isegi kui on valitud Santanderi kaudu arvel ostmise makseviis, jääb HK.ST vastutavaks üldiste kliendipäringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta.
HK.ST jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ostuarve ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui määratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes veebipoes.

4.19 Kui on valitud arvega ostmine SECUPAY kaudu, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda ilma mahaarvamiseta ettevõttele SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates arve kättesaamisest. Makseviis arveldusarve ostmiseks eeldab SECUPAY S.A. edukat krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist osta arve alusel, toimub makse koostöös SECUPAY S.A.-ga, kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul võib klient teha makse SECUPAY S.A.-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Isegi kui on valitud arvelt ostmise meetod SECUPAY kaudu, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta. HK.ST jätab endale õiguse pakkuda arvelostu makseviisi ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui kindlaksmääratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes.

4.20 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub HK.ST laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on HK.ST mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangarekvisiidid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastavate krediidiasutuste poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.21 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub HK.ST laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on igasugune HK.ST poolt kliendile saadetud teade (nt arve, poliis, leping), millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse tagastamisest tulenevad tasud, kui ta on selle eest vastutav. HK.ST jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidivõimelisuse kontroll on negatiivne.

4.22 Kui valitakse otsekorralduse makseviis, töötleb makseid PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, keda HK.ST volitab oma nimel nõudeid sisse nõudma. PAYONE GmbH võtab arve summa kliendi pangakontolt sisse pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kui klient on esitanud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastavate krediidiasutuste poolt tagasipöördumise tõttu kantud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Isegi kui otsekorraldusega makseviis on valitud PAYONE GmbH kaudu, jääb tarnija vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, reklamatsioonide, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta.

4.23 Kui on valitud makseviisid "otsekorraldus ipaymenti kaudu" või "krediitkaart ipaymenti kaudu", toimub makse töötlemine 1&1 Internet AG ipaymenti maksesüsteemi kaudu, mis edastab kliendi maksetaotluse vastavale makseteenuse pakkujale. Maksetöötlusele kohaldatakse vastava makseteenuse pakkuja üldtingimusi, millega klient saab tutvuda ja millega ta peab elektroonilise makseprotsessi raames nõustuma. Makseviiside "otsekorraldus ipaymenti kaudu" või "krediitkaart ipaymenti kaudu" puhul on tingimuseks, et vastav makseteenuse pakkuja aktsepteerib kliendi maksetaotluse.

4.24 Kui valitakse otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Otsearveldusmeetod eeldab MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Ühendkuningriik ("MASTERPAYMENT") edukat krediidikontrolli. Kui kliendile lubatakse pärast krediidikõlblikkuse kontrollimist otsekorraldust (deebetarve), toimub makse koostöös net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul on net-m privatbank 1891 AG tühistavalt volitatud arve summat kliendi määratud kontolt sisse nõudma. Ümberandmise korral võib makse sooritada net-m privatbank 1891 AG-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. Panga inkasso toimub siis, kui tellitud kaup lahkub HK.ST laost. Isegi kui MASTERPAYMENTi kaudu on valitud otsekorraldusega makseviis, jääb HK.ST vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta.

4.25 Kui on valitud otsekorralduse makseviis, toimub makse makseteenuse pakkuja Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (edaspidi "Novalnet") kaudu. Sellisel juhul toimub makse otsekorralduse teel kliendi pangakontolt, tingimusel et klient on eelnevalt andnud HK.ST-le SEPA-mandaadi. Ostuhinna debiteerimine kliendi pangakontolt toimub üks pangatööpäev pärast tellimuse täitmist Novalneti poolt võlausaldaja tunnuse all: DE53ZZ00000004253. Etteteatamise (eelteatamise) tähtaega lühendatakse ühe päevani. Kui otsekorraldust ei täideta kontol oleva ebapiisava raha tõttu või ebaõigete pangarekvisiitide esitamise tõttu või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse tagastamisest tulenevad tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.26 Kui valitakse SEPA otsekorralduse makseviis, toimub makse töötlemine tehnilise teenusepakkuja PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München, kaudu koostöös Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg või Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Arve summa tuleb tasuda pärast SEPA otsekorralduse mandaadi väljastamist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaega. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub HK.ST laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on HK.ST mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui klient tegutseb tarbijana, lühendatakse eelteatamise tähtaega esimese otsekorralduse puhul viie päevani ja järgnevate otsekorralduste puhul kahe päevani. Kui klient tegutseb ettevõtjana, lühendatakse eelteavitamise tähtaega ühe päevani nii esmaste kui ka järgnevate otsekorralduste puhul. Eelneva teavitamise tähtaeg algab järgmisel päeval ja lõpeb tarbijate puhul esialgse otsekorralduse puhul viiendal päeval, hilisemate otsekorralduste puhul teisel päeval ja ettevõtjate puhul eelneva teavitamise päevale järgneval päeval. Kui tähtaja viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või riigi poolt tunnustatud riigipühale kliendi registrijärgses asukohas, tuleb selle päeva asemel järgmine tööpäev. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.

4.27 Kui valitakse makseviis "Otsekorraldus RATEPAY kaudu", töötleb makseid RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berliin (edaspidi "RATEPAY"). Klient annab RATEPAY-le SEPA otsekorraldusmandaadi ja annab oma pangale korralduse tasuda kõik tasumisele kuuluvad otsekorraldused. Klient peab tagama, et tema arvelduskontol on piisavalt vahendeid. Kui arvelduskontol ei ole vajalikku katet, ei ole kontot omav krediidiasutus kohustatud otsekorraldust täitma. RATEPAY jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli. Kui kliendil lubatakse tasuda otsekorraldusega, töötleb makse RATEPAY, kellele HK.ST oma maksetaotluse loovutab. Klient võib teha makseid RATEPAY-le ainult võlgadest vabastava mõjuga. HK.ST jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest (nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediitnõuete kohta). Muus osas kehtivad RATEPAY üldised maksetingimused, millega saab tutvuda siin: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Kui on valitud otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Otsearveldusmeetod eeldab edukat krediidikontrolli SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Kui kliendil lubatakse pärast krediidivõimelisuse kontrollimist kasutada otsekorraldust, toimub makse koostöös SECUPAY AG-ga, kellele teenusepakkuja loovutab oma maksetaotluse. Sellisel juhul on SECUPAY AG-l tagasivõtmisõigus, et nõuda arve summa sisse kliendi määratud kontolt. Ümberandmise korral saab makse sooritada ainult SECUPAY AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Otsekorraldus toimub kohe pärast kliendi tellimuse saatmist e-poes. Isegi kui otsekorraldusega makseviis on valitud SECUPAY AG kaudu, jääb teenusepakkuja vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.29 Kui valitakse otsearveldusmeetod STRIPE kaudu, töödeldakse makseid makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. Sellisel juhul kogub STRIPE arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne eelteatise tähtaja möödumist HK.ST. nimel. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. HK.ST jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidivõimelisuse kontrolli ja lükata see makseviis tagasi, kui krediidivõimelisuse kontroll on negatiivne.

4.30 Kui on valitud makseviis "Otsekorraldus UNZERi kaudu", toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (edaspidi "UNZER"), kellele HK.ST loovutab oma maksetaotluse. Enne HK.ST loovutamisavalduse vastuvõtmist teostab UNZER edastatud kliendiandmete põhjal krediidivõimelisuse kontrolli. HK.ST jätab endale õiguse keelduda kliendile negatiivse kontrollitulemuse korral UNZERi kaudu tehtava otsekorralduse makseviisi kasutamisest. Kui UNZER lubab UNZERi kaudu toimuva otsekorralduse makseviisi, võtab UNZER arve summa kliendi pangakontolt sisse pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne eelteatise esitamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kui klient on esitanud ebaõiged pangaandmed või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.
Makseviis otsekorraldus UNZERi kaudu on välistatud,
- kui tellimuse väärtus jääb alla 10,00 euro,
- kui kliendi poolt antud tarneaadress ei ole identne arve aadressiga, eelkõige kui tarneaadressiks on antud pakkimisjaam või postkast, või
- kui klient ei ole veel 18-aastaseks saanud.
HK.ST jätab endale ka õiguse pakkuda makseviisi otsekorraldust UNZERi kaudu ainult teatud tellimuse mahu piires ja lükata see makseviis tagasi, kui kindlaksmääratud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab HK.ST klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteabes veebipoes.

4.31 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi puhul tehakse koostööd ettevõtjaga PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Saksamaa, keda HK.ST volitab oma nimel nõudeid sisse nõudma. PAYONE GmbH kogub arve summa kliendi määratud krediitkaardikontolt. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist veebipoes. HK.ST jääb vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta, isegi kui krediitkaardiga makseviis on valitud PAYONE GmbH kaudu.

4.32 Kui valitakse krediitkaardiga makseviis, tuleb arve summa tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist. Krediitkaardiga makseviisi töötlemiseks kasutatakse koostööd SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), kellele teenuseosutaja loovutab oma maksetaotluse. SECUPAY AG nõuab arve summa sisse kliendi määratud krediitkaardikontolt. Ümberandmise korral saab makse sooritada ainult SECUPAY AG-le võlgadest vabastava mõjuga. Krediitkaart debiteeritakse kohe pärast kliendi tellimuse saatmist veebipoes. Isegi kui krediitkaardiga makseviis on valitud SECUPAY AG kaudu, jääb tarnija vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, lähetamise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või krediiditeatiste kohta.

4.33 Kui on valitud makseviis krediitkaardiga STRIPE kaudu, tuleb arve summa tasuda kohe lepingu sõlmimisel. Makset töödeldakse makseteenuse pakkuja STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "STRIPE") kaudu. STRIPE jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidikontrolli korral.

4.34 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "Klarna" kaudu, toimub makse Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi "Klarna") kaudu.

5a) Tarne- ja saatmistingimused

5.1 Kui HK.ST pakub kauba saatmist, toimub tarne HK.ST poolt märgitud tarnepiirkonnas kliendi poolt märgitud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määravaks HK.ST tellimuse töötlemisel märgitud tarneaadress. Sellest kõrvale kaldudes, kui on valitud makseviis PAYPAL, on määravaks kliendi poolt PAYPALi juures makse sooritamisel hoiule antud tarneaadress.

5.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub kliendist tulenevatel põhjustel, kannab klient HK.ST selle tõttu tekkinud mõistlikud kulud. See ei kehti tagasisaatmise kulude suhtes, kui klient tegelikult kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab oma taganemisõigust tõhusalt, kohaldatakse tagastamiskulude suhtes HK.ST taganemisjuhendis esitatud sätet.

5.3 Kui klient tegutseb ettevõtjana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise riisiko üle kliendile, kui HK.ST on kauba üle andnud ekspediitorile, vedaja või muule veo teostamiseks määratud isikule või asutusele. Kui klient tegutseb tarbijana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht põhimõtteliselt üle kliendile või kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule alles siis, kui kaup on kliendile üle antud. Olenemata eelnevast läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise riisiko ka tarbijate puhul üle kliendile, kui HK.ST on andnud kauba üle ekspediitorile, vedaja või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele, kui klient annab ekspediitorile, vedaja või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele korralduse veo teostamiseks ja HK.ST ei ole seda isikut või asutust eelnevalt kliendile nimetanud.

5.4 HK.ST jätab endale õiguse lepingust taganeda ebaõige või ebakorrektse omatarbe korral. See kehtib ainult juhul, kui HK.ST ei ole tarnimata jätmise eest vastutav ja HK.ST on nõuetekohase hoolsusega sõlminud tarnijaga konkreetse kattetehingu. HK.ST teeb kõik mõistlikud jõupingutused kaupade hankimiseks. Kui kaup ei ole kättesaadav või on ainult osaliselt kättesaadav, teavitatakse sellest viivitamatult klienti ja tasu tagastatakse viivitamata.

5.5 Isekogumine ei ole logistilistel põhjustel võimalik.

5.6 Kupongid antakse kliendile järgmiselt:
- allalaadimise teel
- e-posti teel
- posti teel

5b) Tollimaks

Kui tellite tooteid väljastpoolt ELi, võivad teie suhtes kehtida imporditollimaksud ja -maksud, mis nõutakse sisse, kui pakend jõuab määratud sihtkohta. Kõik tollivormistuse lisatasud peate ise kandma; meil ei ole nende tasude üle mingit kontrolli. Tollieeskirjad on riigiti väga erinevad, seega peaksite lisateabe saamiseks pöörduma oma kohaliku tolliasutuse poole. Lisaks palun arvestage, et tellimuse esitamisel loetakse teid importijaks ja te peate järgima kõiki selle riigi seadusi ja määrusi, kus te tooted kätte saate. Teie eraelu puutumatuse kaitsmine on meile oluline ja me soovime oma rahvusvahelistele klientidele teadvustada, et piiriülesed saadetised kuuluvad tolliasutuste poolt avamisele ja kontrollimisele.

6) Omandiõiguse säilitamine

Kui HK.ST teeb ettemaksu, jääb tarnitud kaup tema omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

7) Vastutus puuduste eest (garantii)

7.1 Kui järgmistes sätetes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seadusest tulenevaid puuduste eest vastutuse sätteid. Seda ei kohaldata kaupade tarnelepingute suhtes:

7.2 Kui klient tegutseb ettevõtjana,
- HK.ST-l on võimalus valida, millist tüüpi edasine esitus on;
- uute kaupade puhul on puuduste aegumistähtaeg üks aasta alates kauba üleandmisest;
- kasutatud kaupade puhul on õigused ja nõuded puuduste korral välistatud;
- aegumistähtaeg ei hakka uuesti kulgema, kui asendustarne toimub puuduste eest vastutuse raames.

7.3 Eespool nimetatud vastutuse piirangud ja tähtaegade lühendamine ei kehti järgmiste juhtumite suhtes
- kliendi kahjunõuetele ja kulude hüvitamisele,
- juhul, kui HK.ST on puudust pettusega varjanud,
- kaupade eest, mida on kasutatud vastavalt ehitise tavapärasele kasutamisele ja mis on põhjustanud selle puuduse,
- HK.ST mis tahes olemasoleva kohustuse puhul pakkuda digitaalsete toodete uuendusi, kui tegemist on digitaalsete elementidega kaupade tarnelepingutega.

7.4 Lisaks sellele ei mõjuta ettevõtjate puhul seadusjärgsed aegumistähtajad, mis võivad olla seotud seadusjärgsete tagasinõudeõigustega.

7.5 Kui klient tegutseb tarbijana, palutakse tal ilmsete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta esitada kaebus kauba kättetoimetajale ja teavitada sellest HK.ST-d. Kui klient seda ei tee, ei mõjuta see tema seadusest või lepingust tulenevaid nõudeid puuduste osas.

8) Sooduskupongide lunastamine

8.1 Kupongid, mida HK.ST väljastab tasuta teatud kehtivusajaga kampaaniate raames ja mida klient ei saa osta (edaspidi "kampaaniakupongid"), saab lunastada ainult HK.ST veebipoes ja ainult kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

8.2 Üksikud tooted võidakse vautšerikampaaniast välja jätta, kui vastav piirang tuleneb kampaaniavautšeri sisust.

8.3 Kampaaniakuponge saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

8.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe sooduskupongi.

8.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne sooduskupongi summaga. Ülejäänud krediiti ei tagastata HK.ST.

8.6 Kui sooduskupongi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest HK.ST pakutavatest makseviisidest.

8.7 Soodusvautšeri krediidisaldot ei maksta välja sularahas ega teenita selle eest intressi.

8.8 Edenduskupongi ei tagastata, kui klient tagastab seadusliku taganemisõiguse raames täielikult või osaliselt sooduskupongiga tasutud kauba.

8.9 Sooduskupong on ülekantav. HK.ST võib teha makse vabastava mõjuga vastavale omanikule, kes lunastab sooduskupongi HK.ST veebipoes. See ei kehti juhul, kui HK.ST on teadlik või raske hooletuse tõttu teadmatuses vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

9) Kinkekaartide lunastamine

9.1 Kinkekaarte, mida saab osta HK.ST veebipoe kaudu (edaspidi "kinkekaardid"), saab lunastada ainult HK.ST veebipoes, kui kinkekaardil ei ole märgitud teisiti.

9.2 Kinkekaardid ja kinkekaartide jäägid on lunastatavad kuni kinkekaardi ostmise aastale järgneva kolmanda aasta lõpuni. Ülejäänud saldod krediteeritakse kliendile kuni kehtivusaja lõppemiseni.

9.3 Kinkekaarte saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.

9.4 Ühe tellimuse kohta saab lunastada ainult ühe kinkekaardi.

9.5 Kinkekaarte saab kasutada ainult kaupade ostmiseks ja neid ei saa kasutada täiendavate kinkekaartide ostmiseks.

9.6 Kui kinkekaardi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest HK.ST poolt pakutavatest makseviisidest.

9.7 Kinkekaardi saldot ei maksta välja sularahas ega teenida intressi.

9.8 Kinkekaart on ülekantav. HK.ST võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale omanikule, kes lunastab kinkekaardi HK.ST veebipoes. See ei kehti juhul, kui HK.ST on teadlik või raske hooletuse tõttu teadmatuses vastava omaniku kõlbmatusest, õigusvõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

10.) Rikkumisest teatamine ja menetlus HK.ST-le teatamise kord

Kui usute, et teie intellektuaalomandi õigust on rikutud, esitage oma kaebus aadressil

ABUSE@ hk.st

esitada oma kaebus. Te võite meid teavitada mis tahes liiki intellektuaalomandiga seotud nõuetest, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärgiseaduse, disainilahenduse ja patendiõiguse alusel esitatud nõuetest.

Pärast kaebuse saamist võime võtta teatavaid meetmeid, sealhulgas eemaldada teavet või objekte ja vajaduse korral lõpetada rikkujate tegevuse korduvate rikkumiste korral. Kõik sellised tegevused toimuvad ilma igasuguse vastutuse tunnistamiseta ja ilma et see piiraks mis tahes õigusi, õiguskaitsevahendeid või kaitsemeetmeid, mis kõik on selgesõnaliselt reserveeritud. Eelkõige jätame endale õiguse suunata kaebus rikkumise eest süüdistatavatele isikutele. Te nõustute hüvitama HK.ST-le kõik kolmandate isikute poolt HK.ST vastu esitatud nõuded, mis tulenevad kaebuse esitamisest või on sellega seotud.

Märkus seoses kolmandate isikute nimekirjadega: Palun pange tähele, et kolmandate isikute kanded salvestatakse/hostitakse ainult HK.ST-s ja avaldatakse ainult kolmandate isikute omal äranägemisel. Kolmanda osapoole müüjatega saab ühendust võtta müüja teabe lehe kaudu, mis on kättesaadav iga kolmanda osapoole müüja tootenimekirjast.

11) Kohaldatav õigus

Kõiki pooltevahelisi õigussuhteid reguleerivad Šveitsi Konföderatsiooni seadused, välja arvatud rahvusvahelise vallasvara müügi seadused. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd pakutav kaitse ei ole välistatud selle riigi õiguse kohustuslike sätetega, kus on tarbija alaline elukoht.

12) Alternatiivne vaidluste lahendamine

ELi komisjon pakub veebipõhist platvormi vaidluste lahendamiseks Internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
See platvorm on kontaktpunktiks, mille kaudu saab tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevaid vaidlusi kohtuväliselt lahendada.

HK.ST ei ole kohustatud ega valmis osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus.

13) Teave klientide hinnangute autentsuse kohta

Arvamuste autentsust ei kontrollita enne nende avaldamist. Seetõttu võivad need tulla ka tarbijatelt, kes ei ole hinnatud tooteid tegelikult ostnud/kasutanud.

 

HomeKingi kauplus
Logo
Võrdle esemeid
  • Kokku (0)
Võrdle
0
Ninja siluett 9 tundi tagasi

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Joe Doe Londonis?

Joe Doe Londonis, Inglismaal ostis

Ostukorv