Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky

1) Oblast působnosti

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se týkají

(dále jen "HK.ST") se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží uzavřené spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") s HK.ST ohledně zboží prezentovaného HK.ST v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto zamítá, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Tyto VOP se přiměřeně vztahují na smlouvy o dodávce poukázek, pokud není dohodnuto jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečný.

1.4 Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2a) Ostatní společnosti

Jiné osoby než HK.ST provozují obchody, poskytují služby nebo prodávají zboží na těchto webových stránkách. Poskytujeme také odkazy na stránky provozované přidruženými společnostmi a některými dalšími podniky. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení těchto nabídek nebo stránek a nečiníme žádná prohlášení o nabídkách těchto společností nebo osob ani o obsahu jejich webových stránek. HK.ST nenese žádnou odpovědnost za jednání, produkty a obsah všech těchto nebo jakýchkoli třetích stran. Pokud se na vaší transakci podílí třetí strana, budete o tom informováni a my můžeme s touto třetí stranou sdílet vaše informace týkající se této transakce.

2b) Role HK.ST

HK.ST umožňuje prodejcům třetích stran

www.hk.st/store-listing

seznam a prodej svých produktů na webových stránkách. To bude patrné na příslušné stránce s podrobnostmi o produktu. Přestože HK.ST zprostředkovává transakce na tržišti HK.ST, není HK.ST ani kupujícím, ani prodávajícím těchto položek třetích stran. HK.ST nabízí kupujícím a prodávajícím možnost vyjednávat a dokončit transakce. Smlouva, která vzniká při prodeji těchto předmětů třetích stran, je tedy uzavřena výhradně mezi kupujícím a prodávajícím. HK.ST není smluvní stranou, a proto za tuto smlouvu nenese žádnou odpovědnost. HK.ST rovněž není zástupcem Prodávajícího. Prodávající je odpovědný za prodej výrobků, případné reklamace ze strany kupujícího a veškeré další záležitosti vyplývající ze smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

2c) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě HK.ST nepředstavují závazné nabídky ze strany HK.ST, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě HK.ST. Zákazník přitom po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a projití elektronickým objednávkovým procesem podává právně závaznou smluvní nabídku ohledně zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které ukončuje objednávkový proces.

2.3 HK.ST může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,
- zasláním písemného potvrzení objednávky zákazníkovi nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
- dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, nebo
- vyžádáním platby od zákazníka po zadání objednávky.
Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavře v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Pokud HK.ST ve výše uvedené lhůtě nabídku zákazníka nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není svým projevem vůle vázán.

2.4 Pokud si zákazník zvolí platební metodu nabízenou společností PAYPAL, bude platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PAYPAL"), a to v souladu s Podmínkami používání PAYPAL, které jsou k dispozici na adrese https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo - pokud zákazník nemá účet PAYPAL - v souladu s Podmínkami pro platby bez účtu PAYPAL, které jsou k dispozici na adrese https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím platební metody nabízené společností PAYPAL, kterou lze zvolit v procesu online objednávky, HK.ST prohlašuje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které dokončí proces objednávky.

2.5 V případě výběru způsobu platby "AMAZON Payments" bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dále jen "AMAZON"), a to v souladu s uživatelskou smlouvou AMAZON Payments Europe, která je k dispozici na adrese https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Pokud zákazník během procesu online objednávání zvolí jako způsob platby "AMAZON Payments", vystaví zároveň platební příkaz společnosti AMAZON kliknutím na tlačítko, které ukončí proces objednávání. V tomto případě HK.ST deklaruje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník spustí platební proces kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávky.

2.6 Pokud je nabídka učiněna prostřednictvím online objednávkového formuláře HK.ST, bude text smlouvy po uzavření smlouvy uložen u HK.ST a předán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem) poté, co zákazník odešle svou objednávku. Nad tento rámec HK.ST text smlouvy nezpřístupňuje. Pokud si zákazník před odesláním své objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě HK.ST, budou údaje o objednávce archivovány na internetových stránkách HK.ST a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého heslem chráněného uživatelského účtu po zadání příslušných přihlašovacích údajů.

2.7 Před závazným zadáním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře HK.ST může zákazník zjistit případné chyby při zadávání pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí je zobrazení na obrazovce zvětšeno. Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat své vstupy pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které proces objednávání ukončí.

2.8 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané společností HK.ST. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily zaslané HK.ST nebo třetími stranami pověřenými HK.ST zpracováním objednávky mohly být doručeny.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v pokynech HK.ST k odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu HK.ST uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Případné další náklady na dodání a dopravu budou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které HK.ST neodpovídá a které nese zákazník. Jedná se například o náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. clo). Tyto náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněžních prostředků, pokud dodávka není realizována do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 O způsobu (způsobech) platby bude zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "PAYPAL", bude platba zpracována prostřednictvím PAYPAL, přičemž PAYPAL může pro tento účel využít i služeb třetích stran - poskytovatelů platebních služeb. Pokud HK.ST nabízí prostřednictvím služby "PAYPAL" také platební metody, u kterých provádí platby předem ve prospěch zákazníka (např. nákup na účet nebo platba na splátky), postoupí svou pohledávku na platbu společnosti PAYPAL nebo poskytovateli platebních služeb pověřenému společností PAYPAL a výslovně jmenovanému zákazníkovi. Před přijetím prohlášení HK.ST o postoupení pohledávky provede PAYPAL nebo jím pověřený poskytovatel platebních služeb kontrolu bonity na základě předaných údajů o zákazníkovi. HK.ST si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi zvolený způsob platby v případě negativního výsledku kontroly. V případě schválení zvoleného způsobu platby je zákazník povinen uhradit fakturovanou částku v dohodnuté lhůtě splatnosti nebo v dohodnutých platebních intervalech. V takovém případě může provést platbu pouze společnosti PAYPAL nebo poskytovateli platebních služeb pověřenému společností PAYPAL s účinkem umoření dluhu. HK.ST však zůstává odpovědná za obecné dotazy zákazníků, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodávek nebo dobropisů, a to i v případě postoupení pohledávky.

4.6 Pokud je zvolen způsob platby "SOFORT", je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "SOFORT"). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím "SOFORT", musí mít účet v internetovém bankovnictví, který byl aktivován pro účast v "SOFORT", odpovídajícím způsobem se identifikovat během platebního procesu a potvrdit platební příkaz "SOFORT". Platební transakce je poté okamžitě provedena systémem "SOFORT" a z bankovního účtu zákazníka je odepsána částka. Podrobnější informace o způsobu platby "SOFORT" získá zákazník na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "mollie", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "mollie"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby mollie bude zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST. Pro zpracování plateb může mollie využívat další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být Zákazník informován zvlášť. Další informace o "mollie" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.mollie.com/de/.

4.8 V případě zvolení způsobu platby RATEPAY nabízeného HK.ST (např. faktura RATEPAY, záloha RATEPAY, inkaso RATEPAY, splátky RATEPAY) bude platba realizována prostřednictvím společnosti RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (dále jen "RATEPAY"), na kterou HK.ST postupuje svou pohledávku za Zákazníkem. Zákazník bude na internetových stránkách HK.ST podrobně informován, které platební metody RATEPAY HK.ST nabízí. Zákazník může na RATEPAY provádět pouze platby s účinkem oddlužení. HK.ST však zůstává odpovědná za obecné dotazy zákazníka (např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů). Ve všech ostatních ohledech platí Všeobecné platební podmínky RATEPAY, které jsou k dispozici zde: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "VR Payment", je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo (dále jen "VR Payment"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby VR Payment je zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST. Pro zpracování plateb může VR Payment využívat služeb třetích stran - poskytovatelů platebních služeb, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o "VR Payment" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "ADYEN", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "ADYEN"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím společnosti ADYEN je zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST. Pro zpracování plateb může ADYEN využívat služeb třetích stran - poskytovatelů platebních služeb, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o společnosti "ADYEN" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "UNZER", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Německo (dále jen "UNZER"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím UNZER je zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST. Pro zpracování plateb může UNZER využívat služeb třetích stran - poskytovatelů platebních služeb, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o společnosti "UNZER" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "STRIPE", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "STRIPE"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby STRIPE bude zákazník informován v internetovém obchodě HK.ST. STRIPE může pro zpracování plateb využívat i jiné platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o společnosti STRIPE jsou k dispozici na internetové adrese https://STRIPE.com/de.

4.13 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet přes BillSAFE, je kupní cena splatná po dodání zboží a vyúčtování. V tomto případě musí být kupní cena uhrazena do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení faktury bez srážky společnosti PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (dále jen "PAYPAL") jako provozovateli platební služby BillSAFE. Platební metoda nákup na účet vyžaduje úspěšnou kontrolu úvěruschopnosti ze strany společnosti PAYPAL. Pokud je zákazníkovi po kontrole bonity povoleno použít platební metodu nákup na účet, bude platba zpracována ve spolupráci se společností PAYPAL, které dodavatel postoupí svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník provést platbu pouze společnosti PAYPAL s účinkem oddlužení. I v případě zvolení způsobu platby nákup na účet přes BillSAFE zůstává dodavatel odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. V ostatním platí v tomto ohledu Všeobecné obchodní podmínky BillSAFE, které si zákazník může vyvolat a musí je potvrdit v rámci procesu objednávání. HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tuto platební metodu odmítnout. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.14 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet prostřednictvím PAYONE, je kupní cena splatná po dodání zboží a vyúčtování. V takovém případě musí být kupní cena uhrazena na účet společnosti PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení faktury bez odpočtu. Nákup na účet je možný pouze pro zákazníky, kteří dosáhli věku 18 let. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšné posouzení úvěruschopnosti společností PAYONE GmbH. Pokud je zákazníkovi povolen nákup na účet po ověření bonity, bude platba zpracována ve spolupráci se společností PAYONE GmbH, které HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. V takovém případě může zákazník provést platbu ve prospěch společnosti PAYONE GmbH pouze s účinkem oddlužení. I v případě zvolení způsobu platby nákup na účet prostřednictvím PAYONE zůstává HK.ST odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. Ve všech ostatních ohledech platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet až od určitého objemu objednávky a do určitého objemu objednávky a odmítnout tuto platební metodu, pokud objem objednávky klesne pod stanovený objem objednávky nebo jej překročí. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.15 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet prostřednictvím MASTERPAYMENT, je kupní cena splatná po dodání zboží a vyúčtování. V takovém případě je třeba kupní cenu uhradit bez srážky na účet společnosti net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Mnichov (dále jen "net-m privatbank 1891 AG") bezprostředně po obdržení faktury. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšnou kontrolu kreditu společností MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Velká Británie ("MASTERPAYMENT"). Pokud je zákazníkovi po kontrole úvěruschopnosti povoleno využít platební metodu nákup na účet, bude platba zpracována ve spolupráci s net-m privatbank 1891 AG, které HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník provést platbu pouze ve prospěch společnosti net-m privatbank 1891 AG s účinkem oddlužení. I v případě zvolení způsobu platby nákup na účet prostřednictvím MASTERPAYMENT zůstává HK.ST odpovědná za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. Další podmínkou pro použití způsobu platby nákup na účet prostřednictvím MASTERPAYMENT je dosažení věku 18 let Zákazníka. HK.ST si vyhrazuje právo nabízet platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tuto platební metodu odmítnout. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.16 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet prostřednictvím PAYMORROW, musí být kupní cena uhrazena společnosti InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, bez srážky do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení faktury. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšné posouzení úvěruschopnosti společností PAYMORROW GmbH. Pokud je zákazníkovi po ověření úvěruschopnosti povoleno použít platební metodu nákup na účet, bude platba zpracována ve spolupráci se společností PAYMORROW GmbH, které HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. V takovém případě může zákazník provést platbu ve prospěch společnosti PAYMORROW GmbH pouze s účinkem oddlužení. I v případě zvolení způsobu platby nákup na účet prostřednictvím PAYMORROW zůstává HK.ST odpovědná za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. Kromě toho v tomto ohledu platí všeobecné obchodní podmínky PAYMORROW, které si zákazník může vyvolat a musí je potvrdit v rámci procesu objednávání. HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tuto platební metodu v případě překročení stanoveného objemu objednávky. V takovém případě HK.ST informuje zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.17 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet přes RAKUTEN Checkout, je kupní cena splatná po dodání zboží a vyúčtování. V tomto případě musí být kupní cena uhrazena do 10 (deseti) dnů od data vystavení faktury bez srážky na účet společnosti RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), které HK.ST postupuje svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník zaplatit společnosti RAKUTEN Deutschland GmbH pouze s účinkem prominutí dluhu. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšnou kontrolu úvěruschopnosti ze strany společnosti RAKUTEN Deutschland GmbH. I v případě volby způsobu platby nákup na účet prostřednictvím RAKUTEN Checkout zůstává HK.ST odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. Kromě toho v tomto ohledu platí všeobecné obchodní podmínky společnosti RAKUTEN Deutschland GmbH, které jsou zákazníkovi k dispozici v rámci procesu objednávání. HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tuto platební metodu v případě překročení stanoveného objemu objednávky. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.18 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet prostřednictvím společnosti Santander, je kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě je kupní cena splatná do 30 (třiceti) dnů od doručení faktury bez odpočtu na adresu Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Nákup na fakturu je možný pouze pro zákazníky, kteří vystupují jako spotřebitelé a dosáhli věku 18 let. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšnou kontrolu úvěruschopnosti ze strany Santander Consumer Bank AG. Pokud není použití nákupu na účet možné z důvodu nedostatečné bonity nebo z jiných důvodů, bude zákazníkovi nabídnuta alternativní možnost platby. Zákazník má možnost uzavřít smlouvu pomocí nabízeného alternativního způsobu platby nebo zrušit proces objednávky. Pokud bude zákazníkovi po ověření bonity umožněno použít platební metodu nákup na účet, bude platba zpracována ve spolupráci se Santander Consumer Bank AG, které HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník provést platbu pouze ve prospěch Santander Consumer Bank AG Santander s účinkem oddlužení. Pokud zákazník svou platební povinnost nesplní nebo ji nesplní v plné výši ve lhůtě splatnosti, ocitá se bez dalšího upomínání v prodlení. V takovém případě je klient povinen nahradit škodu způsobenou prodlením. Škoda způsobená prodlením může zahrnovat zejména náklady na upomínky a náklady na příslušné právní kroky (např. náklady na právní zastoupení). Santander Consumer Bank AG si vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 1,20 EUR za každou upomínku. Zákazník je oprávněn prokázat, že mu nevznikla žádná škoda nebo že škoda v této výši nevznikla. Pohledávky vůči zákazníkovi vyplývající z nákupu na účet mohou být kdykoli postoupeny třetím osobám, zejména inkasním agenturám za účelem vymáhání dlužných částek.
I v případě, že je zvolen způsob platby nákup na účet přes Santander, zůstává HK.ST zodpovědná za obecné dotazy zákazníků, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, odvolání prohlášení a dodávek nebo dobropisů.
HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tuto platební metodu, pokud je stanovený objem objednávky překročen. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.19 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet prostřednictvím SECUPAY, je kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě musí být kupní cena uhrazena bez srážky na adresu SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení faktury. Způsob platby nákup na účet vyžaduje úspěšnou kontrolu kreditu společností SECUPAY S.A.. Pokud je zákazníkovi povolen nákup na účet po kontrole úvěruschopnosti, bude platba zpracována ve spolupráci se společností SECUPAY S.A., které HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník provést platbu pouze ve prospěch SECUPAY S.A. s účinkem umoření dluhu. I v případě zvolení způsobu platby nákup na účet prostřednictvím SECUPAY zůstává HK.ST odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů. HK.ST si vyhrazuje právo nabídnout platební metodu nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tuto platební metodu odmítnout. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.20 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, je fakturovaná částka splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro poskytnutí zálohové informace. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad HK.ST, avšak nikoliv před uplynutím lhůty pro zálohové informace. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) HK.ST zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá.

4.21 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, je fakturovaná částka splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, avšak nejdříve po uplynutí lhůty pro předběžné informace. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad HK.ST, nikoli však před uplynutím lhůty pro zálohovou informaci. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) HK.ST zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. HK.ST si vyhrazuje právo provést při výběru způsobu platby SEPA inkasem kontrolu bonity a v případě negativního výsledku kontroly bonity tento způsob platby odmítnout.

4.22 Pokud je zvolen způsob platby inkasem, zpracovává platbu společnost PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, kterou HK.ST pověřuje inkasem pohledávek svým jménem. Společnost PAYONE GmbH inkasuje fakturovanou částku z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Není-li inkaso provedeno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vzniknou příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. I v případě, že je zvolen způsob platby inkasem prostřednictvím společnosti PAYONE GmbH, zůstává dodavatel odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodávek nebo dobropisů.

4.23 V případě výběru platebních metod "inkaso přes ipayment" nebo "kreditní karta přes ipayment" se zpracování platby provádí prostřednictvím platebního systému ipayment společnosti 1&1 Internet AG, který předá platební příkaz zákazníka příslušnému poskytovateli plateb. Na zpracování platby se vztahují Všeobecné obchodní podmínky příslušného poskytovatele plateb, které může zákazník vzít na vědomí a které musí v rámci elektronického platebního procesu akceptovat. Pro platební metody "inkaso prostřednictvím ipayment" nebo "kreditní karta prostřednictvím ipayment" platí, že příslušný poskytovatel plateb akceptuje platební požadavek zákazníka.

4.24 Pokud je zvolen způsob platby inkasem, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Metoda inkasa vyžaduje úspěšnou kontrolu kreditu společností MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, United Kingdom ("MASTERPAYMENT"). Pokud je zákazníkovi povoleno přímé inkaso (debetní list) po ověření bonity, bude platba zpracována ve spolupráci s net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Mnichov ("net-m privatbank 1891 AG"), které HK.ST postoupí svou pohledávku na platbu. V tomto případě je net-m privatbank 1891 AG odvolatelně oprávněna inkasovat fakturovanou částku z uvedeného účtu zákazníka. V případě postoupení pohledávky může být platba provedena pouze ve prospěch net-m privatbank 1891 AG s účinkem prominutí dluhu. Bankovní inkaso se uskuteční v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad HK.ST. I v případě zvolení způsobu platby inkasem prostřednictvím MASTERPAYMENT zůstává HK.ST odpovědná za obecné dotazy zákazníků, např. ohledně zboží, dodací lhůty, expedice, vrácení, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů.

4.25 Pokud je zvolen způsob platby inkasem, bude platba provedena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (dále jen "Novalnet"). V tomto případě se platba provede inkasem z bankovního účtu zákazníka za předpokladu, že zákazník předtím udělil společnosti HK.ST mandát SEPA. K odepsání kupní ceny z bankovního účtu zákazníka dojde jeden bankovní pracovní den po dokončení objednávky společností Novalnet pod ID věřitele: DE53ZZ00000004253. Lhůta pro předběžné oznámení (pre-notification) se zkracuje na jeden den. Pokud není inkaso provedeno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud je za to odpovědný.

4.26 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele technických služeb PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Mnichov, ve spolupráci s Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg nebo Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Fakturovaná částka je splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro poskytnutí zálohové informace. Přímé inkaso bude inkasováno, jakmile objednané zboží opustí sklad HK.ST, avšak nikoliv před uplynutím lhůty pro zálohové informace. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) HK.ST zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, zkracuje se lhůta pro předběžné oznámení na 5 dnů pro první inkaso a na 2 dny pro následná inkasa. Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel, lhůta pro předběžné informování se zkracuje na jeden den pro počáteční i následná inkasa. Lhůta pro předběžné informování začíná běžet následující den a končí pro spotřebitele v případě prvotního inkasa pátým dnem, v případě následného inkasa druhým dnem a pro podnikatele dnem následujícím po předchozím informování. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek v místě sídla zákazníka, nahrazuje takový den následující pracovní den. Není-li inkaso uznáno z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky vzniklé příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá.

4.27 Pokud je zvolen způsob platby "Přímé inkaso prostřednictvím RATEPAY", bude platba zpracována společností RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (dále jen "RATEPAY"). Zákazník vystaví společnosti RATEPAY mandát k SEPA inkasu a dá své bance pokyn k úhradě všech splatných inkas. Zákazník musí zajistit, aby na jeho běžném účtu byl dostatek finančních prostředků. Pokud na běžném účtu není požadované krytí, není úvěrová instituce, která účet vede, povinna inkaso provést. RATEPAY si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti. Pokud je zákazníkovi povolena platba inkasem, bude platba zpracována společností RATEPAY, které HK.ST postoupí svou pohledávku na platbu. Zákazník může provést platbu ve prospěch společnosti RATEPAY pouze s účinkem umoření dluhu. HK.ST nicméně zůstává odpovědný za obecné dotazy zákazníka (např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů). Ve všech ostatních ohledech platí Všeobecné platební podmínky společnosti RATEPAY, které jsou k dispozici zde: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift.

4.28 Pokud je zvolen způsob platby inkasem, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Metoda inkasa vyžaduje úspěšnou kontrolu kreditu společností SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Pokud je zákazníkovi po kontrole bonity povoleno použít inkaso, bude platba zpracována ve spolupráci se společností SECUPAY AG, které poskytovatel postoupí svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě je společnost SECUPAY AG odvolatelně oprávněna inkasovat fakturovanou částku z uvedeného účtu zákazníka. V případě postoupení pohledávky může být platba provedena pouze ve prospěch společnosti SECUPAY AG s účinkem prominutí dluhu. Přímé inkaso se provede bezprostředně po odeslání objednávky zákazníka v internetovém obchodě. I v případě zvolení způsobu platby inkasem prostřednictvím společnosti SECUPAY AG zůstává poskytovatel odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů.

4.29 Pokud je zvolen způsob platby inkasem prostřednictvím společnosti STRIPE, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "STRIPE"). V takovém případě společnost STRIPE inkasuje částku faktury z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení jménem HK.ST. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vznikly příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. HK.ST si vyhrazuje právo provést při výběru způsobu platby SEPA inkasem kontrolu bonity a v případě negativního výsledku kontroly bonity tento způsob platby odmítnout.

4.30 Pokud je zvolen způsob platby Přímé inkaso přes UNZER, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (dále jen "UNZER"), kterému HK.ST postoupí svou pohledávku na zaplacení. Před přijetím prohlášení HK.ST o postoupení pohledávky provede UNZER kontrolu bonity na základě předaných údajů o zákazníkovi. HK.ST si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi platební metodu inkasa prostřednictvím UNZER v případě negativního výsledku kontroly. Pokud UNZER platební metodu inkasa prostřednictvím UNZER povolí, inkasuje UNZER fakturovanou částku z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso provedeno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky vzniklé příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá.
Způsob platby přímým inkasem prostřednictvím UNZER je vyloučen,
- pokud hodnota objednávky klesne pod částku 10,00 eur,
- pokud adresa pro doručení uvedená zákazníkem není totožná s adresou na faktuře, zejména pokud je jako adresa pro doručení uvedena balicí stanice nebo poštovní schránka, nebo
- pokud zákazník ještě nedosáhl věku 18 let.
HK.ST si rovněž vyhrazuje právo nabídnout způsob platby přímým inkasem prostřednictvím UNZER pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tento způsob platby v případě překročení stanoveného objemu objednávky. V takovém případě bude HK.ST informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.

4.31 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Způsob platby kreditní kartou je zpracováván ve spolupráci se společností PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem, Německo, kterou HK.ST pověřuje vymáháním pohledávek svým jménem. Společnost PAYONE GmbH inkasuje fakturovanou částku z určeného účtu kreditní karty zákazníka. Kreditní karta je stržena ihned po odeslání objednávky zákazníka v internetovém obchodě. HK.ST zůstává odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, přepravy, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů, a to i v případě, že je zvolen způsob platby kreditní kartou prostřednictvím společnosti PAYONE GmbH.

4.32 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Způsob platby kreditní kartou je zpracováván ve spolupráci se společností SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), které Poskytovatel postoupí svou pohledávku na zaplacení. SECUPAY AG inkasuje fakturovanou částku z uvedeného účtu kreditní karty zákazníka. V případě postoupení pohledávky lze platbu provést pouze společnosti SECUPAY AG s účinkem prominutí dluhu. Kreditní karta bude stržena ihned po odeslání objednávky zákazníka v internetovém obchodě. I v případě zvolení způsobu platby kreditní kartou prostřednictvím společnosti SECUPAY AG zůstává dodavatel odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů.

4.33 Pokud je zvolen způsob platby kreditní kartou prostřednictvím STRIPE, je fakturovaná částka splatná okamžitě po uzavření smlouvy. Platba je zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "STRIPE"). Společnost STRIPE si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti a v případě negativní kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.

4.34 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Klarna", bude platba zpracována prostřednictvím Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen "Klarna").

5a) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Pokud HK.ST nabídne zaslání zboží, doručení bude provedeno v rámci doručovací oblasti určené HK.ST na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Při vyřizování objednávky je rozhodující doručovací adresa uvedená HK.ST při vyřizování objednávky. Odchylně od toho je v případě zvolení způsobu platby PAYPAL rozhodující doručovací adresa, kterou zákazník složil u PAYPAL při platbě.

5.2 Pokud se dodávka zboží nezdaří z důvodů, za které je odpovědný zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které společnosti HK.ST v důsledku toho vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na zpětnou přepravu, pokud zákazník účinně využije svého práva na odstoupení od smlouvy. V případě účinného uplatnění práva zákazníka na odstoupení od smlouvy se na náklady na vrácení zásilky použije ustanovení uvedené v pokynech HK.ST k odstoupení od smlouvy.

5.3 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodaného zboží na zákazníka, jakmile HK.ST předá zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka nebo osobu oprávněnou k převzetí zboží v zásadě až okamžikem předání zboží zákazníkovi. Bez ohledu na výše uvedené přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka, a to i v případě spotřebitele, jakmile HK.ST předá zboží speditérovi, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy, pokud zákazník pověří speditéra, dopravce nebo osobu či instituci jinak určenou k provedení přepravy provedením přepravy a HK.ST tuto osobu či instituci zákazníkovi předem nejmenovala.

5.4 HK.ST si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávného nebo nevhodného vlastního dodání. To platí pouze v případě, že HK.ST není za nedodání odpovědná a HK.ST s náležitou péčí uzavřela s dodavatelem konkrétní krycí obchod. HK.ST vynaloží veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a odměna mu bude neprodleně vrácena.

5.5 Vlastní odběr není z logistických důvodů možný.

5.6 Poukázky jsou zákazníkovi poskytovány následujícím způsobem:
- ke stažení
- e-mailem
- poštou

5b) Clo

Pokud si objednáte produkty určené k dodání mimo EU, mohou se na vás vztahovat dovozní cla a daně, které budou vyměřeny, jakmile zásilka dorazí na určené místo určení. Případné další poplatky za celní odbavení musíte uhradit vy; tyto poplatky nemůžeme ovlivnit. Celní předpisy se v jednotlivých zemích značně liší, proto se pro více informací obraťte na místní celní úřad. Dále upozorňujeme, že při zadání objednávky jste považováni za dovozce a musíte dodržovat všechny zákony a předpisy země, ve které výrobky obdržíte. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá a rádi bychom naše mezinárodní zákazníky upozornili, že přeshraniční zásilky podléhají otevření a kontrole celních orgánů.

6) Vyhrazení vlastnického práva

Pokud HK.ST zaplatí zálohu, zůstává mu vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. To se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží:

7.2 Pokud zákazník jedná jako podnikatel,
- HK.ST má možnost volby typu následného plnění;
- v případě nového zboží je promlčecí lhůta pro vady jeden rok od dodání zboží;
- v případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
- promlčecí lhůta neběží znovu, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.

7.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení lhůt se nevztahují na
- na nároky na náhradu škody a náhradu nákladů zákazníka,
- v případě, že společnost HK.ST podvodně zatajila závadu,
- za zboží, které bylo použito v souladu s jeho obvyklým použitím pro stavbu a způsobilo její vady,
- pro případnou existující povinnost HK.ST poskytovat aktualizace digitálních produktů v případě smluv o dodání zboží s digitálními prvky.

7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné zákonné právo na odvolání zůstávají nedotčeny.

7.5 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je povinen reklamovat dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě u dodavatele a informovat o tom HK.ST. Pokud tak zákazník neučiní, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Uplatnění propagačních poukázek

8.1 Poukázky, které HK.ST bezplatně vydává v rámci promo akcí s určitou dobou platnosti a které zákazník nemůže zakoupit (dále jen "poukazy na promo akce"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě HK.ST, a to pouze v uvedeném období.

8.2 Jednotlivé produkty mohou být z propagační akce na poukaz vyloučeny, pokud z obsahu propagačního poukazu vyplývá odpovídající omezení.

8.3 Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.

8.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

8.5 Hodnota zboží musí být minimálně stejná jako výše propagačního poukazu. Případný zbytek kreditu nebude ze strany HK.ST vrácen.

8.6 Pokud hodnota propagačního poukazu nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených společností HK.ST.

8.7 Kreditní zůstatek propagačního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.

8.8 Propagační poukaz se nevrací, pokud zákazník vrátí zboží, které bylo zcela nebo částečně zaplaceno propagačním poukazem, v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

8.9 Propagační poukaz je přenosný. HK.ST může provést platbu s rozvazovací účinností příslušnému držiteli, který propagační poukaz uplatní v internetovém obchodě HK.ST. To neplatí, pokud HK.ST ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

9) Uplatnění dárkových poukazů

9.1 Dárkové poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu HK.ST (dále jen "dárkové poukazy"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě HK.ST, pokud není na dárkovém poukazu uvedeno jinak.

9.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatky dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku následujícího po roce zakoupení dárkového poukazu. Zbývající zůstatky budou zákazníkovi připsány až do data ukončení platnosti.

9.3 Dárkové poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.

9.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

9.5 Dárkové poukazy lze použít pouze k nákupu Zboží a nelze je použít k nákupu dalších dárkových poukazů.

9.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby, které HK.ST nabízí.

9.7 Zůstatek dárkového poukazu nebude vyplacen v hotovosti ani úročen.

9.8 Dárkový poukaz je přenosný. HK.ST může provést platbu s rozvazovacími účinky na příslušného držitele, který uplatní Dárkový poukaz v internetovém obchodě HK.ST. To neplatí, pokud HK.ST ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

10.) Oznámení a postup při oznamování přestupku HK.ST

Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo duševního vlastnictví, zašlete stížnost na adresu.

ABUSE@ hk.st

podat stížnost. Můžete nám oznámit jakýkoli typ nároku na ochranu duševního vlastnictví, včetně nároků podle autorského práva, práva k ochranným známkám, práva k průmyslovým vzorům a patentového práva.

Po obdržení stížnosti můžeme přijmout určitá opatření, včetně odstranění informací nebo položek a případně ukončení činnosti porušovatelů práv v případě opakovaného porušování. Všechna tato opatření jsou bez jakéhokoli uznání odpovědnosti a aniž by byla dotčena jakákoli práva, opravné prostředky nebo obrana, které jsou výslovně vyhrazeny. Zejména si vyhrazujeme právo postoupit stížnost stranám obviněným z porušení práv. Souhlasíte s tím, že společnost HK.ST odškodníte za jakékoli nároky třetích stran uplatněné vůči společnosti HK.ST, které vzniknou v důsledku podání stížnosti nebo v souvislosti s ní.

Poznámka týkající se seznamů třetích stran: Vezměte prosím na vědomí, že záznamy třetích stran jsou uloženy/hostovány pouze na HK.ST a jsou zveřejňovány výhradně na základě rozhodnutí subjektů třetích stran. Prodejce třetích stran lze kontaktovat prostřednictvím stránky s informacemi o prodejci, která je přístupná z výpisu produktů každého prodejce třetí strany.

11) Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právem Švýcarské konfederace s vyloučením právních předpisů o mezinárodním prodeji movitých věcí. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v rozsahu, v jakém není poskytnutá ochrana odňata kogentními ustanoveními práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.

12) Alternativní řešení sporů

Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online nákupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

HK.ST není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

13) Informace o pravosti hodnocení zákazníků

Pravost recenzí se před jejich zveřejněním nekontroluje. Mohou tedy pocházet i od spotřebitelů, kteří hodnocené produkty ve skutečnosti nezakoupili/nepoužili.

 

HomeKing Store
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat
0
Silueta nindži Před 9 hodinami

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Joe Doe v Londýně?

Joe Doe v Londýně v Anglii zakoupil

Nákupní košík