Ogólne zasady i warunki

Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

1) Zakres stosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") dotyczące

(zwana dalej "HK.ST") ma zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") z HK.ST w odniesieniu do towarów prezentowanych przez HK.ST w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków handlowych Klienta jest niniejszym wykluczone, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę bonów, chyba że uzgodniono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z działalnością gospodarczą ani samozatrudnieniem.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2a) Inne firmy

Osoby inne niż HK.ST prowadzą sklepy, świadczą usługi lub sprzedają towary na tej stronie. Zamieszczamy również linki do stron prowadzonych przez firmy stowarzyszone i niektóre inne podmioty. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę tych ofert lub stron i nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących ofert tych firm lub osób, ani treści zawartych na ich stronach. HK.ST nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania, produkty i treści wszystkich tych lub innych osób trzecich. Zostaniecie Państwo powiadomieni, jeśli w Państwa transakcję zaangażowana jest strona trzecia, a my możemy udostępnić informacje dotyczące tej transakcji tej stronie trzeciej.

2b) Rola HK.ST

HK.ST umożliwia sprzedawcom zewnętrznym

www.hk.st/store-listing

wymieniać i sprzedawać swoje produkty na stronie internetowej. Będzie to widoczne na stronie szczegółów danego produktu. Chociaż HK.ST ułatwia transakcje na Rynku HK.ST, HK.ST nie jest ani kupującym, ani sprzedającym te przedmioty osób trzecich. HK.ST oferuje kupującym i sprzedającym możliwość negocjowania i zawierania transakcji. Dlatego też umowa, która powstaje w momencie zawarcia sprzedaży Przedmiotów Osób Trzecich, zawierana jest wyłącznie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. HK.ST nie jest stroną umowy i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tę umowę. HK.ST nie jest również przedstawicielem Sprzedającego. Sprzedający jest odpowiedzialny za sprzedaż produktów, wszelkie reklamacje Kupującego oraz wszelkie inne sprawy wynikające z umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2c) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym HK.ST nie stanowią wiążących ofert ze strony HK.ST, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym HK.ST. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.3 HK.ST może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- poprzez dostarczenie zamówionych towarów do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma w tym przypadku odbiór towarów przez klienta, lub
- poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
Jeśli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z nich pojawi się jako pierwsza. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli HK.ST nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego Klient przestaje być związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli Klient wybierze metodę płatności oferowaną przez PAYPAL, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej "PAYPAL"), zgodnie z Warunkami użytkowania PAYPAL, dostępnymi na stronie https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PAYPAL - zgodnie z Warunkami płatności bez konta PAYPAL, dostępnymi na stronie https://www.PAYPAL.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeżeli Klient dokonuje płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PAYPAL, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, HK.ST deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności "AMAZON Payments", płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych AMAZON Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwanego dalej "AMAZON"), zgodnie z Umową użytkownika AMAZON Payments Europe, która jest dostępna na stronie https://payments.AMAZON.de/help/201751590. Jeśli w procesie zamówienia online klient wybierze "Płatności AMAZON" jako metodę płatności, to klikając na przycisk kończący proces zamawiania, wydaje również polecenie zapłaty na rzecz AMAZON. W tym przypadku HK.ST deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie, gdy klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online HK.ST, tekst umowy będzie przechowywany przez HK.ST po zawarciu umowy i przekazany Zamawiającemu w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu przez niego zamówienia. HK.ST nie będzie udostępniać tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeśli przed wysłaniem zamówienia Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym HK.ST, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej HK.ST i będą dostępne dla Klienta bezpłatnie poprzez chronione hasłem konto użytkownika po podaniu odpowiednich danych do logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online HK.ST, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów przy wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie procesu elektronicznego składania zamówienia, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.8 Realizacja zamówień i kontakt odbywa się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej i automatycznej realizacji zamówień. Klient musi zapewnić, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysyłane przez HK.ST mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku stosowania filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez HK.ST lub osoby trzecie, którym HK.ST zlecił realizację zlecenia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcjach HK.ST dotyczących odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile w opisie produktu HK.ST nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek od wartości dodanej. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które HK.ST nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Zleceniodawca. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła importowe lub podatki (np. cła). Koszty takie mogą być również ponoszone w związku z transferem środków pieniężnych, jeżeli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Informacje o opcjach płatności zostaną podane do wiadomości klienta w sklepie internetowym HK.ST.

4.4 Jeżeli uzgodniono płatność z góry przelewem bankowym, płatność staje się wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "PAYPAL", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem PAYPAL, przy czym PAYPAL może również korzystać w tym celu z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Jeżeli HK.ST oferuje również metody płatności za pośrednictwem PAYPAL, za które dokonuje przedpłat na rzecz Klienta (np. zakup na konto lub płatność w ratach), HK.ST przenosi swoje roszczenie o zapłatę na PAYPAL lub na dostawcę usług płatniczych, któremu PAYPAL zlecił i który został wskazany Klientowi. Przed przyjęciem oświadczenia HK.ST o cesji, PAYPAL lub dostawca usług płatniczych działający na zlecenie PAYPAL przeprowadza badanie zdolności kredytowej, wykorzystując przekazane dane Klienta. HK.ST zastrzega sobie prawo do odmowy zatwierdzenia Klientowi wybranej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeśli wybrana metoda płatności zostanie zatwierdzona, klient musi zapłacić kwotę faktury w uzgodnionym terminie płatności lub w uzgodnionych odstępach czasu. W takim przypadku może on dokonać płatności wyłącznie na rzecz PAYPAL lub dostawcy usług płatniczych zleconych przez PAYPAL ze skutkiem zwalniającym z długu. HK.ST pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu oraz dostaw lub not kredytowych, nawet w przypadku cesji wierzytelności.

4.6 W przypadku wyboru metody płatności "SOFORT", płatność jest realizowana za pośrednictwem operatora płatności SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza jest wówczas niezwłocznie realizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta zostaje obciążony. Bardziej szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" są dostępne dla klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "mollie", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych przez mollie Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym HK.ST. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, do których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat "mollie" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.

4.8 W przypadku wyboru metody płatności RATEPAY oferowanej przez HK.ST (np. faktura RATEPAY, przedpłata RATEPAY, polecenie zapłaty RATEPAY, płatność ratalna RATEPAY), płatność będzie realizowana za pośrednictwem RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwanego dalej "RATEPAY"), na który HK.ST przenosi swoje roszczenia wobec Klienta. Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej HK.ST, jakie metody płatności RATEPAY oferuje szczegółowo HK.ST. Klient może dokonywać płatności w systemie RATEPAY wyłącznie ze skutkiem zwalniającym. HK.ST pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania Klientów (np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych). We wszystkich innych kwestiach obowiązują Ogólne Warunki Płatności RATEPAY, które są dostępne tutaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/.

4.9 W przypadku wyboru sposobu płatności oferowanego w ramach usługi płatniczej "VR Payment", płatność jest realizowana przez dostawcę usług płatniczych VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej: "VR Payment"). Poszczególne metody płatności oferowane przez VR Payment są podawane do wiadomości Klienta w sklepie internetowym HK.ST. W celu realizacji płatności, VR Payment może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat "VR Payment" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.10 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "ADYEN", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych ADYEN N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandia (dalej: "ADYEN"). Poszczególne metody płatności oferowane przez ADYEN są podawane do wiadomości Klienta w sklepie internetowym HK.ST. W celu realizacji płatności, ADYEN może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat "ADYEN" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.ADYEN.help/hc/de.

4.11 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "UNZER", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych UNZER GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Niemcy (dalej: "UNZER"). Poszczególne metody płatności oferowane przez UNZER są podawane do wiadomości Klienta w sklepie internetowym HK.ST. W celu realizacji płatności UNZER może korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dalsze informacje na temat firmy "UNZER" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.UNZER.com/de/zahlungsmethoden/.

4.12 Jeśli wybrana zostanie metoda płatności oferowana za pośrednictwem serwisu płatniczego "STRIPE", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "STRIPE"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych przez STRIPE klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym HK.ST. STRIPE może korzystać z innych usług płatniczych w celu realizacji płatności, dla których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat STRIPE dostępne są w Internecie pod adresem https://STRIPE.com/de.

4.13 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem BillSAFE, cena zakupu jest wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń na rzecz PAYPAL (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (dalej "PAYPAL") jako operatora usługi płatniczej BillSAFE. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez PAYPAL. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klient zostanie dopuszczony do korzystania z metody płatności "zakup na konto", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z firmą PAYPAL, na którą dostawca przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku klient może dokonać płatności na rzecz PAYPAL tylko ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem BillSAFE, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i dostaw lub not kredytowych. W pozostałym zakresie obowiązują Ogólne Warunki Handlowe BillSAFE, z którymi klient może się zapoznać i które musi potwierdzić w ramach procesu składania zamówienia. HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.14 W przypadku wyboru metody płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYONE, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu powinna zostać zapłacona na rzecz PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń. Zakup na konto jest możliwy tylko dla klientów, którzy ukończyli 18 lat. Metoda płatności zakup na konto wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez PAYONE GmbH. Jeśli klient otrzyma zgodę na zakup na konto po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z PAYONE GmbH, na rzecz którego HK.ST przeniesie swoje roszczenie o płatność. W takim przypadku Klient może dokonywać płatności na rzecz PAYONE GmbH wyłącznie ze skutkiem zwalniającym. Nawet jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek za pośrednictwem PAYONE, HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji odwołania oraz dostaw lub not kredytowych. We wszystkich innych kwestiach zastosowanie mają Ogólne Warunki Umowy PAYONE GmbH (https://www.payone.com/DE-de/agb). HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko od i do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli wielkość zamówienia spadnie poniżej lub przekroczy określoną wielkość zamówienia. W takim przypadku HK.ST poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.15 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem MASTERPAYMENT, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cenę zakupu należy zapłacić bez potrąceń na rzecz net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Monachium ("net-m privatbank 1891 AG") niezwłocznie po otrzymaniu faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Wielka Brytania ("MASTERPAYMENT"). Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej Klient otrzyma zgodę na skorzystanie z metody płatności "zakup na rachunek", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, na rzecz którego HK.ST przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonywać płatności na rzecz net-m privatbank 1891 AG wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek za pośrednictwem MASTERPAYMENT, HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu oraz dostaw lub not kredytowych. Kolejnym warunkiem korzystania z metody płatności "zakup na rachunek" przez MASTERPAYMENT jest ukończenie przez Klienta 18 roku życia. HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.16 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na konto za pośrednictwem PAYMORROW, cena zakupu powinna zostać zapłacona na rzecz InterCard AG, Alstertor 9, 20095 Hamburg, bez potrąceń w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez PAYMORROW GmbH. Jeśli Klient zostanie dopuszczony do korzystania z metody płatności "zakup na rachunek" po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z PAYMORROW GmbH, na którą HK.ST przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonać płatności na rzecz PAYMORROW GmbH wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek za pośrednictwem PAYMORROW, HK.ST pozostaje odpowiedzialne za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych. Ponadto w tym zakresie obowiązują ogólne warunki PAYMORROW, z którymi klient może się zapoznać i które musi potwierdzić w ramach procesu zamawiania. HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.17 W przypadku wyboru sposobu płatności zakup na rachunek za pośrednictwem RAKUTEN Checkout, cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń na rzecz RAKUTEN Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg (www.RAKUTEN.de/checkout), na rzecz którego HK.ST przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonać zapłaty na rzecz RAKUTEN Deutschland GmbH wyłącznie ze skutkiem umarzającym. Warunkiem dokonania zakupu metodą płatności na rachunek jest pomyślne sprawdzenie zdolności kredytowej przez RAKUTEN Deutschland GmbH. Nawet jeśli metoda płatności "zakup na rachunek" zostanie wybrana za pośrednictwem RAKUTEN Checkout, HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych. Ponadto, w tym zakresie obowiązują ogólne warunki handlowe RAKUTEN Deutschland GmbH, do których klient ma dostęp w ramach procesu składania zamówienia. HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku HK.ST poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.18 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem Santander, cena zakupu jest wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W tym przypadku cena zakupu jest płatna w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń na rzecz Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Zakup na fakturę jest możliwy tylko dla klientów, którzy działają jako konsumenci i ukończyli 18 lat. Metoda płatności "zakup na rachunek" wymaga pozytywnego wyniku weryfikacji kredytowej przeprowadzonej przez Santander Consumer Bank AG. Jeśli skorzystanie z opcji zakupu na rachunek bankowy nie jest możliwe z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej lub z innych powodów, klientowi zostanie zaproponowana alternatywna forma płatności. Klient ma prawo do zawarcia umowy przy użyciu oferowanej alternatywnej formy płatności lub do anulowania procesu zamówienia. Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klientowi zezwolono na skorzystanie z metody płatności "zakup na rachunek", płatność zostanie zrealizowana we współpracy z Santander Consumer Bank AG, na który HK.ST przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku klient może dokonać płatności wyłącznie na rzecz Santander Consumer Bank AG Santander ze skutkiem zwalniającym z długu. Jeśli Klient nie spełni swojego zobowiązania płatniczego lub nie spełni go w całości w terminie płatności, popada w zwłokę bez konieczności dodatkowego upomnienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem zobowiązania. Szkoda spowodowana zaległością może obejmować w szczególności koszty upomnień i koszty odpowiednich działań prawnych (np. koszty adwokackie). Santander Consumer Bank AG zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 1,20 EUR za każdy monit. Klient ma prawo udowodnić, że nie poniósł żadnej szkody lub że nie powstała szkoda w takiej wysokości. Roszczenia wobec klienta wynikające z zakupu na rachunek mogą być w każdej chwili przekazane osobom trzecim, w szczególności firmom windykacyjnym w celu odzyskania zaległych kwot.
Nawet jeśli wybrano metodę płatności "zakup na rachunek za pośrednictwem Santander", HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.
HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.19 Jeśli wybrano metodę płatności zakup na rachunek za pośrednictwem SECUPAY, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona bez potrąceń na rzecz SECUPAY S.A., 19, rue du Bitbourg, L-1273 Luxembourg (www.SECUPAY.ag) w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury. Metoda płatności zakup na rachunek wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez SECUPAY S.A. Jeśli Klient otrzyma zgodę na zakup na rachunek po sprawdzeniu zdolności kredytowej, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z SECUPAY S.A., na którą HK.ST przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku Klient może dokonywać płatności na rzecz SECUPAY S.A. wyłącznie ze skutkiem zwalniającym z długu. Nawet jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek za pośrednictwem SECUPAY, HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych. HK.ST zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na rachunek" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.20 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, kwota faktury jest wymagalna do zapłaty po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu podania informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówione towary opuszczą magazyn HK.ST, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Powiadomieniem wstępnym jest każda informacja (np. faktura, polisa, umowa) od HK.ST do klienta, zapowiadająca obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient zgłosi sprzeciw wobec polecenia zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

4.21 W przypadku wyboru metody płatności Polecenie Zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna po wystawieniu upoważnienia do Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówione towary opuszczą magazyn HK.ST, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu na informację wstępną. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) HK.ST do klienta, zapowiadający obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. HK.ST zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zdolności kredytowej w momencie wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej.

4.22 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty, płatność będzie realizowana przez PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, którą HK.ST upoważnia do pobierania należności w swoim imieniu. PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z konta bankowego Klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu wstępnego zgłoszenia. Prenotyfikacja to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) dla klienta zapowiadająca obciążenie konta poprzez Polecenie Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Nawet w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem PAYONE GmbH, Dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych.

4.23 W przypadku wyboru metody płatności "polecenie zapłaty przez ipayment" lub "karta kredytowa przez ipayment", przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem systemu płatności ipayment firmy 1&1 Internet AG, która przekazuje wniosek Klienta o płatność do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Podczas realizacji płatności obowiązują Ogólne Warunki Handlowe danego dostawcy płatności, z którymi Klient może się zapoznać i które musi zaakceptować w ramach procesu płatności elektronicznej. Metody płatności "polecenie zapłaty przez ipayment" lub "karta kredytowa przez ipayment" podlegają akceptacji przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych żądania zapłaty złożonego przez Klienta.

4.24 W przypadku wyboru metody płatności za pomocą polecenia zapłaty, kwota faktury staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności za pomocą polecenia zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez MASTERPAYMENT LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Wielka Brytania ("MASTERPAYMENT"). Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej Klientowi zostanie udzielona zgoda na polecenie zapłaty (nota obciążeniowa), płatność zostanie zrealizowana we współpracy z net-m privatbank 1891 AG, Odeonsplatz 18, 80539 Monachium ("net-m privatbank 1891 AG"), na rzecz którego HK.ST przenosi swoje roszczenie o zapłatę. W takim przypadku net-m privatbank 1891 AG jest nieodwołalnie upoważniony do pobrania kwoty faktury ze wskazanego konta klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz net-m privatbank 1891 AG ze skutkiem zwalniającym z długu. Inkaso bankowe następuje w momencie, gdy zamówiony towar opuszcza magazyn HK.ST. Nawet jeśli wybrano metodę płatności w formie polecenia zapłaty poprzez MASTERPAYMENT, HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu oraz dostaw lub not kredytowych.

4.25 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (zwanego dalej "Novalnet"). W tym przypadku płatność będzie dokonywana w drodze polecenia zapłaty z rachunku bankowego Klienta, pod warunkiem, że Klient uprzednio udzielił HK.ST pełnomocnictwa SEPA. Obciążenie rachunku bankowego Klienta ceną zakupu nastąpi jednego bankowego dnia roboczego po zrealizowaniu zamówienia przez Novalnet pod numerem ID wierzyciela: DE53ZZ00000004253. Termin wcześniejszego zawiadomienia (prenotyfikacji) ulega skróceniu do jednego dnia. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec polecenia zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, Klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.

4.26 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, płatność będzie realizowana za pośrednictwem dostawcy usług technicznych PAYMILL GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 Monachium, we współpracy z Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstr. 10, 63263 Neu-Isenburg lub Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim. Kwota faktury jest wymagalna do zapłaty po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówione towary opuszczą magazyn HK.ST, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Zgłoszeniem wstępnym jest każda informacja (np. faktura, polisa, umowa) od HK.ST do klienta, zapowiadająca obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli klient działa jako konsument, okres wstępnego powiadomienia ulega skróceniu do pięciu dni w przypadku pierwszego polecenia zapłaty oraz do dwóch dni w przypadku kolejnych poleceń zapłaty. Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, okres na wstępne poinformowanie zostaje skrócony do jednego dnia zarówno dla początkowych, jak i kolejnych poleceń zapłaty. Okres na udzielenie informacji wstępnej rozpoczyna się następnego dnia i kończy się dla konsumentów w przypadku początkowych poleceń zapłaty piątego dnia, w przypadku kolejnych poleceń zapłaty drugiego dnia, a dla przedsiębiorców następnego dnia po udzieleniu informacji wstępnej. Jeżeli ostatni dzień okresu przypada w sobotę, niedzielę lub święto państwowe uznane przez państwo w siedzibie klienta, to w miejsce tego dnia wchodzi następny dzień roboczy. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.

4.27 Jeśli wybrano metodę płatności "Polecenie zapłaty za pośrednictwem RATEPAY", płatność zostanie zrealizowana przez firmę RATEPAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwaną dalej "RATEPAY"). Klient wystawia RATEPAY upoważnienie do realizacji polecenia zapłaty SEPA i przekazuje swojemu bankowi polecenie honorowania wszelkich należnych poleceń zapłaty. Klient musi upewnić się, że na jego koncie bieżącym znajdują się wystarczające środki. Jeśli na rachunku bieżącym nie ma wymaganego pokrycia, instytucja kredytowa prowadząca rachunek nie jest zobowiązana do honorowania polecenia zapłaty. RATEPAY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej. Jeśli Klient uzyska zgodę na płatność w formie polecenia zapłaty, płatność zostanie zrealizowana przez RATEPAY, na który HK.ST przenosi swoje roszczenie o płatność. Klient może dokonywać płatności na rzecz RATEPAY wyłącznie ze skutkiem zwalniającym. Niemniej jednak HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta (np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych). We wszystkich innych kwestiach obowiązują Ogólne Warunki Płatności RATEPAY, które są dostępne tutaj: https://www.RATEPAY.com/legal-payment-terms/#RATEPAY-lastschrift

4.28 Jeśli wybrano metodę płatności za pomocą polecenia zapłaty, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności za pomocą polecenia zapłaty wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag). Jeśli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klient uzyska zgodę na korzystanie z polecenia zapłaty, płatność zostanie zrealizowana we współpracy z SECUPAY AG, na którą dostawca przeniesie swoje roszczenie o zapłatę. W tym przypadku SECUPAY AG jest upoważniony do pobrania kwoty faktury z konta klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz SECUPAY AG ze skutkiem zwalniającym. Polecenie zapłaty zostanie zrealizowane niezwłocznie po wysłaniu zamówienia przez klienta w sklepie internetowym. Nawet w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem SECUPAY AG, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne pytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych.

4.29 Jeśli wybrano metodę płatności w formie polecenia zapłaty za pośrednictwem STRIPE, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "STRIPE"). W takim przypadku STRIPE pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wydaniu Polecenia Zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie okresu Wstępnego Powiadomienia w imieniu HK.ST. Powiadomienie wstępne to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) skierowana do klienta, zapowiadająca obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient zgłosi sprzeciw wobec polecenia zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. HK.ST zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania zdolności kredytowej w momencie wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli wynik badania zdolności kredytowej jest negatywny.

4.30 Jeśli wybrano metodę płatności Polecenie Zapłaty przez UNZER, płatność zostanie zrealizowana przez dostawcę usług płatniczych UNZER GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (zwanego dalej "UNZER"), na którego HK.ST ceduje swoje roszczenie o wypłatę. Przed zaakceptowaniem oświadczenia HK.ST o cesji, UNZER przeprowadzi kontrolę zdolności kredytowej, korzystając z przekazanych danych klienta. HK.ST zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia klientowi polecenia zapłaty za pośrednictwem UNZER w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeżeli UNZER dopuści metodę płatności w postaci polecenia zapłaty za pośrednictwem UNZER, UNZER pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu wstępnego zgłoszenia. Prenotyfikacja to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) do klienta zapowiadający obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny.
Metoda płatności polecenie zapłaty za pośrednictwem firmy UNZER jest wykluczona,
- jeśli wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty 10,00 euro,
- jeśli adres dostawy podany przez klienta nie jest identyczny z adresem na fakturze, w szczególności jeśli jako adres dostawy podano stację pakowania lub skrytkę pocztową, lub
- jeśli klient nie ukończył jeszcze 18 lat.
HK.ST zastrzega sobie również prawo do oferowania metody płatności w postaci polecenia zapłaty przez UNZER tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku HK.ST poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym.

4.31 Jeśli wybrana została metoda płatności kartą kredytową, kwota faktury jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Metoda płatności kartą kredytową jest realizowana we współpracy z PAYONE GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt/Main, Niemcy, którą HK.ST upoważnia do pobierania należności w swoim imieniu. PAYONE GmbH pobiera kwotę faktury z konta karty kredytowej wskazanego przez klienta. Obciążenie karty kredytowej następuje niezwłocznie po wysłaniu zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym. HK.ST pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania Klienta, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych, nawet jeśli metoda płatności kartą kredytową została wybrana przez PAYONE GmbH.

4.32 W przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową, kwota faktury jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność kartą kredytową jest realizowana we współpracy z firmą SECUPAY AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz (www.SECUPAY.ag), na którą Dostawca Usług przenosi swoje roszczenie o płatność. SECUPAY AG pobiera kwotę faktury z konta karty kredytowej wskazanego przez klienta. W przypadku cesji, płatność może być dokonana wyłącznie na rzecz SECUPAY AG ze skutkiem zwalniającym z długu. Karta kredytowa zostanie obciążona niezwłocznie po wysłaniu zamówienia klienta w sklepie internetowym. Nawet jeśli płatność kartą kredytową została wybrana za pośrednictwem SECUPAY AG, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne pytania klienta, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odwołaniu i dostaw lub not kredytowych.

4.33 Jeśli wybrano metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem STRIPE, kwota na fakturze jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych STRIPE Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "STRIPE"). STRIPE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odmowy przyjęcia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.

4.34 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Klarna", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej: "Klarna").

5a) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeśli HK.ST oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w ramach obszaru dostawy wskazanego przez HK.ST na adres dostawy wskazany przez Zleceniodawcę, chyba że uzgodniono inaczej. Decydujące znaczenie dla realizacji transakcji ma adres dostawy podany w trakcie realizacji zamówienia przez HK.ST. W drodze odstępstwa od tego, w przypadku wyboru metody płatności PAYPAL, decydujący jest adres dostawy podany przez Klienta w PAYPAL w momencie dokonywania płatności.

5.2 Jeśli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiada klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez HK.ST. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odwołania. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odwołania, do kosztów zwrotu stosuje się postanowienia zawarte w instrukcji HK.ST dotyczącej odwołania.

5.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów przez HK.ST do spedytora, przewoźnika lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeśli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towarów zasadniczo dopiero w momencie wydania towarów klientowi. Niezależnie od powyższego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta, nawet w przypadku konsumentów, z chwilą dostarczenia przez HK.ST towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji przesyłki, jeśli klient zleci spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji przesyłki, a HK.ST nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji klientowi.

5.4 HK.ST zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie jedynie w przypadku, gdy HK.ST nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a HK.ST, przy zachowaniu należytej staranności, zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrywającą. HK.ST podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towarów, klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.6 Bony są przekazywane klientowi w następujący sposób:
- przez pobranie
- pocztą elektroniczną
- przez pocztę

5b) Cło

W przypadku zamówienia produktów z dostawą poza UE, użytkownik może zostać obciążony cłem importowym i podatkami, które zostaną pobrane po dotarciu paczki do określonego miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z odprawą celną muszą zostać poniesione przez użytkownika; nie mamy nad nimi kontroli. Przepisy celne różnią się znacznie w zależności od kraju, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami celnymi. Ponadto należy pamiętać, że po złożeniu zamówienia użytkownik jest uważany za importera i musi przestrzegać wszystkich praw i przepisów obowiązujących w kraju, w którym otrzymuje produkty. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna, dlatego pragniemy uświadomić naszym międzynarodowym klientom, że przesyłki zagraniczne podlegają otwarciu i kontroli przez organy celne.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli HK.ST dokona płatności z góry, zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do czasu uiszczenia pełnej należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, obowiązują przepisy dotyczące ustawowej odpowiedzialności za wady. Nie dotyczy to umów o dostawę towarów:

7.2 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,
- HK.ST ma możliwość wyboru rodzaju późniejszej realizacji;
- w przypadku nowych towarów okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towarów;
- w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
- bieg terminu przedawnienia nie ulega wznowieniu, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.

7.3 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do
- do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu kosztów poniesionych przez klienta,
- w przypadku, gdy HK.ST podstępnie zataił wadę,
- dla towarów, które zostały użyte zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość,
- za wszelkie istniejące zobowiązania HK.ST do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto w przypadku przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia ewentualnych ustawowych roszczeń regresowych pozostają nienaruszone.

7.5 Jeśli Klient działa jako konsument, jest on proszony o zgłaszanie reklamacji dotyczących dostarczonych towarów z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy oraz o poinformowanie o tym HK.ST. Jeśli klient tego nie uczyni, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Bony, które są wydawane bezpłatnie przez HK.ST w ramach promocji o określonym okresie ważności i które nie mogą być zakupione przez Klienta (zwane dalej "Bonami Promocyjnymi"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym HK.ST i tylko w określonym okresie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.

8.3 Bony promocyjne można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

8.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.5 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie będą zwracane przez HK.ST.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez HK.ST w celu uregulowania różnicy.

8.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar, za który zapłacił w całości lub w części bonem promocyjnym, w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon promocyjny jest zbywalny. HK.ST może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz odpowiedniego posiadacza realizującego bon promocyjny w sklepie internetowym HK.ST. Nie dotyczy to przypadków, gdy HK.ST wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

9) Realizacja bonów podarunkowych

9.1 Bony Podarunkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego HK.ST (zwane dalej "Bonami Podarunkowymi"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym HK.ST, chyba że bon stanowi inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym zakupiono bon upominkowy. Pozostałe salda będą dopisywane do konta klienta do dnia wygaśnięcia ważności bonu.

9.3 Bony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.

9.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

9.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Towarów i nie mogą być wykorzystane do zakupu dodatkowych Bonów Podarunkowych.

9.6 Jeśli wartość Bonu Podarunkowego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez HK.ST w celu uregulowania różnicy.

9.7 Saldo Bonu Podarunkowego nie zostanie wypłacone w gotówce ani nie zostanie oprocentowane.

9.8 Voucher Podarunkowy jest zbywalny. HK.ST może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz posiadacza realizującego Bon Podarunkowy w sklepie internetowym HK.ST. Nie dotyczy to przypadków, gdy HK.ST wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o braku uprawnień, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.

10.) Zawiadomienie i procedura zgłaszania naruszenia do HK.ST

Jeśli uważasz, że Twoje prawo własności intelektualnej zostało naruszone, wyślij skargę do

ABUSE@ hk.st

zgłaszanie reklamacji. Użytkownik może zgłosić nam dowolny rodzaj roszczenia dotyczącego własności intelektualnej, w tym roszczenia wynikające z prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, prawa dotyczącego wzorów przemysłowych i prawa patentowego.

Po otrzymaniu skargi możemy podjąć określone działania, w tym usunąć informacje lub elementy oraz, w stosownych przypadkach, rozwiązać umowę z osobami dopuszczającymi się naruszeń w przypadku powtarzających się naruszeń. Wszystkie takie działania są podejmowane bez przyznania się do odpowiedzialności i bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków zaradczych lub obrony, z których wszystkie są wyraźnie zastrzeżone. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do skierowania skargi do stron oskarżonych o naruszenie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć HK.ST przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wysuwanymi wobec HK.ST, wynikającymi z lub związanymi ze złożeniem skargi.

Uwaga dotycząca Wpisów Osób Trzecich: Należy pamiętać, że Wpisy Osób Trzecich są przechowywane/hostowane wyłącznie na HK.ST i publikowane wyłącznie według uznania Podmiotów Trzecich. Ze Sprzedawcami Zewnętrznymi można się kontaktować poprzez stronę z Informacją o Sprzedawcy, która jest dostępna na liście produktów każdego Sprzedawcy Zewnętrznego.

11) Prawo właściwe

Wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Konfederacji Szwajcarskiej z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów w Internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.

HK.ST nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

13) Informacje na temat autentyczności opinii klientów

Opinie nie są sprawdzane pod względem autentyczności przed ich publikacją. Dlatego też mogą pochodzić od konsumentów, którzy w rzeczywistości nie zakupili/używali ocenianych produktów.

 

HomeKing Store
Logo
Porównaj pozycje
  • Razem (0)
Porównaj
0
Sylwetka ninja 9 godzin temu

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Joe Doe w Londynie?

Joe Doe w Londynie (Anglia) kupił

Koszyk na zakupy